Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-02-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/02/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Lớn lên trong sự chú ý

Con dâng lời tạ ơn Chúa vì ngày mới hôm nay và vì thử thách của mùa Chay này là tập trung vào những điều thiết yếu. “Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay” (Mt 9,15). Xin cho con biết dành thời gian trong mùa Chay này để mỗi ngày một để tâm đến tha nhân và đến những gì xảy ra nơi con. Xin cho con biết hãm mình với tất cả những gì khiến con xa lánh Chúa và xa lánh chính bản thân con. Làm như vậy, con có thể tích lũy thời gian, nguồn lực và năng lượng để phục vụ người khác. Con dâng ngày hôm nay nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, người Mẹ rất mực cẩn trọng, để cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Growing in Attention

Give thanks for this day and for the challenge of this Lenten season to focus on what is essential. “The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast” (Mt 9:15). May you use this Lent to grow in attention to others and to what happens within you. May you fast from all that distances you from God and alienates you. In doing so, may you accumulate time, resources, and energy to put at the service of others. Offer this day through the intercession of Mary, the vigilant mother, and for the Pope’s prayer intention for this month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Khoảng lặng

Con dừng lại những gì mình đang làm và dâng thời gian này cho Chúa. Con suy ngẫm những lời của ĐTC Phanxicô: “Những người phụ trách các tổ chức hỗ trợ sẽ nói với tôi, đúng như vậy, rằng phép lạ không thể thực hiện được. Tuy nhiên, phép lạ không phải là làm được điều không thể; phép lạ là tìm thấy một người anh em trong bệnh nhân, trong người không có khả năng tự vệ trước chúng ta.” “Lạy Chúa, xin dạy con nhìn bằng đôi mắt mới.” Sáng danh…

WITH JESUS DURING THE DAY

A Break

Leave what you’re doing and offer this time to the Lord. Listen to these words from Pope Francis: “Those in charge of assistance institutions will tell me, rightly so, that miracles cannot be performed. However, a miracle is not doing the impossible; a miracle is finding a brother in the patient, in the defenseless person before us.” “Lord, teach me to look with new eyes.” Glory be

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Trong lúc nhìn lại một tuần sắp kết thúc, con nhận ra Chúa đã không ngừng tìm kiếm con như thế nào. Con xin dâng lời tạ ơn đối với những gì con đã nhận được: tinh thần vui tươi, sức khỏe, vẻ đẹp và khả năng làm việc. Con suy ngẫm lại cách mà con đã sống. Con có hành động với sự tự do trong tâm hồn chưa? Con cố gắng tìm ra bất kì thực tế, yếu đuối của bản thân, con người hoặc tình huống đã lấy đi sự tự do của mình. Con có sẵn sàng đón nhận ân sủng cần thiết để lớn lên trong sự tự do không? Con sắp xếp nghỉ ngơi vào cuối tuần và đưa ra quyết tâm cho tuần mới. Kính mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

As you look back on the week that is ending today, discover how God has been seeking you. Express gratitude for what you have received: good humor, health, beauty, and the ability to work. Reflect on how you have lived. Have you acted with inner freedom? Try to uncover any reality, weakness of yours, person, or situation that has taken away your freedom. Are you open to receiving the grace you need to grow in freedom? Prepare to take a break over the weekend and make a commitment for the coming week. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …