Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-7, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16-07

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con nhớ đến những ân sủng tuyệt vời mà Cha ban tặng cho con ngay khi con bắt đầu ngày mới. Con xin dâng lên Cha tâm hồn và tất cả những gì con có. Cùng với lời cầu bầu của Đức Nữ Đồng Trinh Maria, con xin dâng ngày hôm nay với bao niềm vui và nỗi buồn để hiệp ý cùng với ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I remember your great goodness to me as I begin another day. I offer you my heart and all that I possess. Through the intercession of the Virgin Mary, I offer you this day all my joys and sufferings for the intentions of Pope Francis for this month. [Hail Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.” (Tv 50, 23) Lạy Chúa, xin bên cạnh con trong suốt ngày hôm nay và chiếu rọi ánh quang trên đường lối con đi.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“To the upright I will show the saving power of God.” (Psalm 50:23) Come with me, Lord, during this day and give light to the path set before me.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào lúc cuối ngày, con dành ra ít phút hồi tâm. Hôm nay trái tim con đặt để nơi đâu? Con có dựng lên bất kì trở ngại nào ngăn cản con sống theo nhịp sống Tin Mừng hay không? Lạy Chúa, xin ở lại với con và ban ơn lành cho con vào ngày mai, để tình yêu thương của con được toả sáng cho tha nhân, nhờ đó họ được đưa ra khỏi thế giới tối tăm và bước vào ánh sáng của Tin Mừng. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I take a few moments to review it. Where was my heart today? Did I put up any obstacles that prevented me from living a life fully united to the Gospel? Stay with me, Lord, and grant me the grace tomorrow to let my love shine before others, to lift them out of a darkened world and into the light of the Gospel. [Our Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ánh sáng Con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ít Lời “Khi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *