Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-01-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/01/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con mở rộng trái tim mình chào đón một ngày sống mới Chúa ban. “Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát. Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát.” (Mc 2, 23-28). Lời chỉ trích dữ dội mà các nhà biệt phái nhắm đến Đức Giêsu và các môn đệ dựa trên việc tuân giữ cách cứng nhắc luật Môsê của họ. Nhưng Đức Giêsu muốn nhắc đến tính nhân bản của Lề Luật, vốn được coi là điều răn thứ nhất của đức bác ái, sự cảm thông và trên hết là tình yêu. Lạy Chúa, con xin dâng Ngài ngày sống và ước muốn của con được vâng theo Thần Khí Chúa. Xin giúp con yêu lấy những gì con làm hôm nay, và xin cho các nhà giáo dục trở nên những chứng nhân đáng tin cậy, dạy cho người trẻ về tình huynh đệ thay vì sự cạnh tranh. Lạy Cha chúng con….

WITH JESUS IN THE MORNING

I open my heart to the new day that is offered to me. “The sabbath was made for man, not man for the sabbath. That is why the Son of Man is lord even of the sabbath.” (Mark 2:23-28). The sharp reproach that the Pharisees address to Jesus and his disciples is based on the Law of Moses, which they teach to respect to letter by letter. But Jesus wants to recall the humanity of this Law which is translated into the first law of charity, compassion, and, above all, love. Lord, I offer you my day and my desire to be docile to your Spirit. Help me to love in what I do today; and I ask that educators be credible witnesses that teach young people brotherhood instead of competition. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con nghỉ ngơi một chút trong buổi chiều nay và cùng với ĐGH Phanxicô suy ngẫm về đoạn Kinh Thánh: “Con Người làm chủ ngày sa-bát.” Ngày sa-bát được tạo ra cho con người, nhưng Chúa Giêsu là trung tâm. Hôm nay chúng con nhận thấy chính mình cùng với nhiều Kitô hữu khác, những người không biết tại sao họ làm những việc họ làm, vì đã không đặt Chúa Giêsu vào giữa đời mình. Lạy Chúa, xin ban cho con Thần Khí Chúa như ánh sáng soi dẫn cho con mỗi ngày, để biến đổi đôi mắt và trái tim con. Xin Chúa nhận lời cầu nguyện của con cho những nhà giáo dục.

WITH JESUS DURING THE DAY

I take a break this afternoon, and, with Pope Francis, I meditate on this passage: “For the Son of Man is Lord of the sabbath.” The sabbath is made for man, but Jesus is the center. And today we find ourselves with many Christians without Jesus who do not know why they do the things they do. Give me, Lord, your Spirit as a guide every day, to transform my eyes and my heart. Please accept my prayer for educators.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Giờ đây, con thinh lặng và nhìn lại ngày sống của mình. Ngày sa-bát thực sự là một ơn ban, và con muốn trân trọng nó bằng việc dành một vị trí trung tâm cho việc tham dự Thánh Lễ để tạ ơn Thiên Chúa. Con đã sống ngày hôm nay như thế nào? Con có tham dự thánh lễ và rước lễ cùng với những anh chị em của mình không? Con có cảm nghiệm được tình yêu và lòng bác ái không? Con có chú ý đến những anh chị em trong cảnh khó khăn, hay con cho rằng hoàn cảnh của họ không liên hệ gì đến mình? Lạy Chúa, xin ban cho con một quả tim mới và đặt một Thần Khí mới vào lòng con. Kính mừng Maria.…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Now, I become silent and review my day. The sabbath is a real gift, and I want to honor it by giving a central place to the celebration of the Eucharist to give thanks to God for faith is lived in community. How have I lived today? Was I able to participate in mass and commune with my brothers and sisters? Did I experience love and charity? Was I attentive to my brothers and sisters in difficulty, or have I considered that their situation does not concern me? Give me, Lord, a new heart and put a new Spirit within me. Hail Mary.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Đến bất cứ …

Chúng ta muốn Thiên Chúa kiểu như thế nào?

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi tương ứng với những khao khát sâu thẳm nhất của …