Tông Đồ Cầu Nguyện, 2.3.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02-03

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân lành, hôm nay, xin Cha ban sức mạnh cho con, để con đủ sức chịu đựng mọi cuộc bách hại tác động đến đức tin của con. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, grant to me strength this day, so that, I may be able to suffer well any persecution on account of my beliefs. I offer this day for the intention of the Holy Father for this month. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Thiên Chúa là Đấng mà chẳng ai có thể vượt qua về lòng quảng đại, vẫn dùng bạn và tôi để giúp đỡ những anh chị em của chúng ta.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin làm cho con nên khí cụ bình an của Ngài.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“God, who cannot be outdone in generosity, still uses you and me to help our brothers and sisters.” (Pope Francis) Lord, make me an instrument of your peace.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi một ngày nữa khép lại, con hồi tâm nhìn về ngày sống của mình, và thực sự nhận ra rằng, con đã bước đi thật gần cùng Ngài trong suốt ngày hôm nay. Lạy Chúa, xin đừng bao giờ để con nghĩ rằng con có thể tự bước đi một mình, nhưng xin làm cho con trở nên chứng nhân cho mọi người về sự hiện diện của Chúa trong đời con. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As another day ends, I dwell upon my day and the reality that I have walked through this day with you, Lord, by my side. Never let me think that I can walk alone, but let me witness to all of your presence in my life. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *