Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Lời Hằng Sống

Khi ngày mới này bắt đầu, con dâng mình cho Chúa để phục vụ Ngài nơi anh chị em, trong sứ mạng của lòng thương xót dành cho thế giới. Hôm nay, con đổi mới việc dâng hiến của con, để sự phân biệt đối xử chống lại phụ nữ có thể chấm dứt ở tất cả các quốc gia trên thế giới.

Con để Tin Mừng vang vọng trong tâm hồn: “Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: ‘Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?’ Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: ‘Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời’” (Ga 6, 60-69).

Lạy Chúa, xin cho con biết không né tránh sự hiện diện của Ngài, kể cả trong nghịch cảnh. Con sẽ can đảm đón nhận lời mời gọi yêu thương người khác cho đến giây phút cuối cùng.

Con dâng lời cầu nguyện theo ý chỉ trong tháng này.

WITH JESUS IN THE MORNING

Words of Eternal Life

As this new day begins, offer yourself to the Lord to serve Him in your brothers and sisters, in the mission of compassion for the world. Today, renew your offering so that discrimination against women may cease in all countries of the world.

Let the Gospel echo in your heart: “So Jesus said to the Twelve, ‘Are you also willing to forsake me? Simon Peter answered him: Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life” (Jn 6:60-69).

May we not shy away from the Lord’s presence, even in the midst of adversity. Let us courageously embrace the call to love others until the very end.

Pray the offering prayer for the monthly prayer intention.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Cầu nguyện cho nhau

Con dành một phút im lặng và đi sâu hơn vào ý nghĩa của việc cầu nguyện cho sứ mạng được Chúa giao phó. “Trong sự cô tịch, bất cứ ai cầu nguyện – dù là sự cô tịch trong một thời gian dài hay sự cô tịch trong nửa giờ để cầu nguyện – hãy tách mình ra khỏi mọi sự và mọi người để tìm thấy mọi sự và mọi người trong Thiên Chúa” (ĐTC Phanxicô). Lạy Chúa, xin ban cho con sức mạnh để kiên trì tìm kiếm sự hiện diện của Ngài, để con có thể tỏ bày trước Ngài những ước mơ, ước muốn và đấu tranh của tất cả phụ nữ trên khắp thế giới.

“Ở những nơi đưa ra những quyết định quan trọng, sự thiên tài của nữ tính là cần thiết” (ĐTC Phanxicô). Xin cho lời cầu nguyện biến đổi tâm hồn con để góp phần biến điều này thành sự thật.

Con cầu nguyện cho ý chỉ trong tháng này dành cho phụ nữ.

WITH JESUS DURING THE DAY

Praying for one another

Take a moment of silence and dive deeper into the significance of prayer for the mission entrusted to you by the Lord. “In solitude whoever prays – whether it be the solitude of a long time or the solitude of half an hour to pray – separates himself from everything and everyone in order to find everything and everyone in God” (Pope Francis). Ask the Lord for the strength to persevere in seeking His presence, that you may bring before Him the dreams, desires, and struggles of all the women around the world.

“In the places where important decisions are made, feminine genius is necessary” (Pope Francis). May prayer transform our hearts to make this true.

Pray the Monthly prayer for women.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Thiên Chúa cho tha nhân

Con nhớ lại ngày sống của mình. Con hồi tâm và tạ ơn Chúa vì tất cả những ân sủng con đã nhận được ngày hôm nay. Ai đã cần lời an ủi của con, một cái ôm, nụ cười của con hay sự hiện diện của con? Ai cần con trở thành gương mặt của Chúa hôm nay? Liệu con đã có thể làm cho Thiên Chúa hiện diện trong cuộc sống của anh chị em mình chưa? Con dành chút thời gian để nhớ lại tất cả những người con gặp hôm nay.

Con cầu nguyện cho mỗi người trong số họ để khép lại một ngày của con. Bởi vì lời cầu nguyện là một cử chỉ yêu thương cụ thể mà con có thể cống hiến cho họ.

Lạy Chúa, xin giúp con biết hy sinh mạng sống và sẵn sàng phục vụ anh chị em ngày mai.

Lạy Cha chúng con.

WITH JESUS IN THE NIGHT

God for others

Recollect your day. Go back through your heart and thank the Lord for all the graces you received today. Who needed your words, a hug, your smile, your presence? Who needed you to be the face of God today? Were you able to make God present in the lives of others? Take some time to remember all the people whom you encountred today?

Say a prayer for each of them to close your day. For prayer is a concrete gesture of love that you can offer them.

Offer your life and be ready to serve your brothers and sisters tomorrow.

Our Father.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Con có …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Trở nên …