Tông Đồ Cầu Nguyện, 24.4.2019, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24-04

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Cha ơi, con bắt đầu ngày hôm nay dưới ánh mắt dõi theo của Cha. Xin giúp con biết yêu thương những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, đặc biệt là những người thấp cổ bé họng và những người không thể tự bảo vệ chính mình. Con xin dâng lên Cha tất cả trái tim, toàn bộ tâm hồn, trí khôn và sức lực của con ngày hôm nay cho những ý cầu nguyện hàng tháng của Đức Giáo hoàng. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Father, I begin this day underneath your watchful gaze. Help me to love the most vulnerable of society, especially those who have no voice and can not defend themselves. I offer you my whole heart, my whole soul, my whole mind and my whole strength this day for the Pope’s monthly intentions. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Chúng ta hãy tiếp tục vui niềm vui Phục Sinh của Chúa Giêsu, và biết rằng Người luôn ở cạnh bên chúng ta.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin đổ tràn trong con niềm vui hân hoan, để con lan tỏa tình yêu của Ngài đến cho thế giới.

WITH JESUS DURING A DAY

“Let us go forward with the joy of Jesus’ Resurrection, knowing he is always by our side!” (Pope Francis) Lord, fill me with joy that I may radiate your love to the world.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi một ngày nữa đang gần đến, con cảm tạ Chúa, vì những món quà Ngài đã ban cho con. Con đã sống như thế nào trong tâm tình tạ ơn? Lạy Chúa, xin hãy đến thương xót con và cho con tràn đầy ân sủng của Chúa, sẵn sàng chấp nhận sứ mệnh của tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Sáng danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As another day comes to a close I thank you, Lord, for the gifts you have given me. How well do I live in a spirit of thanksgiving? Come, O Lord, and have mercy on me and fill me with your grace, ready to accept your mission of love and compassion. Glory Be

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *