Tông Đồ Cầu Nguyện, 29-02-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29/02/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Xin hướng dẫn con

“Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin” (Lc 16,31). Những lời này thật đúng biết bao, lạy Chúa Giêsu. Ngài đã sống lại, nhưng chỉ khi trái tim con sẵn sàng thì con mới được nhìn thấy phép lạ xảy ra xung quanh mình. Con tạ ơn Chúa vì món quà sự sống và đức tin. Tạ ơn Ngài đã tin tưởng con. Xin hướng dẫn con đến với những người cần điều đó nhất và hướng con trở thành dấu chỉ tình yêu của Chúa. Cùng với Mẹ Maria, con dâng ngày sống cho ý cầu nguyện của ĐTC, cho những người đang đau khổ và những người chăm sóc họ, để họ có thể liên tục cảm nhận được tình yêu của Chúa. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Guide Me

“If they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced even if someone rises from the dead” (Lk 16:31). How true are these words, Jesus. You have risen, but only a willing heart allows us to see the miracle that surrounds us. Thank you for the gift of life and faith. Thank you for counting on me. Guide me towards those who need it most and teach me to be a sign of your love. With Mary, I offer my day for the Pope’s prayer intention, for those who suffer, and for those who care for them, so that they may continually feel Your love. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Căn chỉnh tấm lòng

Con dừng lại một chút và sắp xếp lại trái tim của con – với sứ mạng cho lòng thương xót thế giới mà con thông phần cùng Chúa Kitô. “Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria là sức khỏe của người đau bệnh, cha phó dâng từng người đang trong cơn đau yếu; những người chăm sóc họ qua công việc, nghiên cứu và hoạt động tình nguyện; và những người cố gắng dệt nên những mối dây liên kết cá nhân, giáo hội, và tình bằng hữu xã hội” (ĐTC Phanxicô). Sáng danh…

WITH JESUS DURING THE DAY

Centering the Heart

Pause for a moment and realign your heart with the mission of compassion for the world that you share with Christ. “Through the intercession of Mary, health of the sick, I entrust each one of you who is unwell; to those who care for them, through work, research, and volunteerism; and to those who strive to weave bonds of personal, ecclesial, and civic fraternity’ (Pope Francis). Glory Be.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào ngày Cuối tháng

Con tổng kết ngày sống và suy ngẫm về những gì con đã trải qua. Con dâng lời cảm tạ Chúa vì những gì Ngài đã ban cho con trong ngày hôm nay. Ai sẽ cần bàn tay, lời nói của con, cái ôm, nụ cười ấm áp và cả sự hiện diện của con? Ai sẽ cần con trở thành gương mặt của Chúa? Con sẵn sàng hiến dâng ngày sống và phục vụ anh chị em vào ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Month’s End

Gather your day. Reflect in your heart on what you have experienced and thank the Lord for what He has given you today. Who has needed your hands, your words, your embrace, your smile, your presence? Who needed you to be the face of God? Be ready to offer your life and serve your brothers and sisters tomorrow. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …