Tông Đồ Cầu Nguyện, 29-5, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29-05

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, khi con bắt đầu ngày mới, con biết ơn về tình yêu Cha dành cho con. Giúp con nhận thức được mọi thứ qua sự hiện diện của Cha trong tâm hồn con. Nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria, con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, as I begin this day I thank you for your goodness to me. Help me to do all things with the knowledge of your presence with me. Through the intercession of Mary, I offer my day for the Pope’s intentions for this month. [Hail_Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

Đức Giêsu đáp: “Thầy bảo thật anh em: chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà bây giờ, ngay ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống đời đời ở đời sau.” (Mc 10, 29-30) Những ai cùng đi với Chúa sẽ vượt qua được những thử thách của thế gian này. Tuy nhiên, chúng ta tin tưởng rằng được hiệp thông với Chúa, mọi gánh nặng sẽ nhẹ nhàng hơn và phần thưởng của chúng ta không thuộc về thế giới này, nhưng là sự sống vĩnh cửu trên Nước Chúa.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Jesus said, ‘Amen, I say to you, there is no one who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the sake of the gospel who will not receive a hundred times more now in this present age … and eternal life in the age to come.’” (Mark 10:29-30) Those who walk with Christ will all pass through the tribulations of this world. However, we are sure that being united to him the burden will be lighter and that our reward is not of this world but eternal life in his company.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Kết thúc một ngày, con cảm tạ Chúa, vì sự quan phòng thiêng liêng của Người. Con đã đáp lại thế nào với những lời kêu gọi từ Chúa? Con có luôn tìm cách thực hành ý muốn của Chúa không? Xin tha lỗi cho con vì những lần con không sống theo lời Chúa dạy. Ngày mai xin nâng đỡ con, để con trung thành với mọi thứ, bằng tất cả những gì con có. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I thank you, Lord, for your divine providence. How well did I respond to your gentle promptings? Did I always seek to do your will? Forgive me, Lord, for those times I did not live up to your Gospel. Help me tomorrow to be faithful to you in all things, no matter what the cost. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-03-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Lạy Cha, sáng nay, …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-03-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Ngày Chúa nhật hôm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *