Tông Đồ Cầu Nguyện, 31-5, Lễ Mẹ Thăm Viếng

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 31-05

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con tôn vinh Cha trong ngày lễ Đức Mẹ đi thăm viếng Bà Elisabeth. Con được truyền cảm hứng từ lòng quảng đại của Mẹ và học cách bắt chước Người. Con xin dâng ngày hôm nay để hiệp với ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, là cầu cho các Kitô hữu giáo dân trung thành với sứ vụ chuyên biệt của họ, biết sử dụng khả năng sáng tạo của mình để đương đầu với những thách đố của nhân loại ngày nay. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I glorify you on this feast of the Visitation of the Blessed Virgin Mary. May I be inspired by the generosity of the Virgin Mary and seek to imitate her example. I offer this day for the Pope’s intentions for this month, that the lay faithful may fulfill their specific mission, by responding with creativity to the challenges that face the world today. [Hail_Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” (Lc 1, 45) Con cám ơn Chúa vì những món quà Ngài đã ban tặng cho con. Noi gương Mẹ Maria, con vui mừng trong mỗi biến cố xảy đến trong đời con, giúp con nhận ra đó là một phần trong công cuộc Cứu độ của Chúa.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled.” (Luke 1:45) Thank you, Lord, for the many gifts that you have given me! May I, like Mary, rejoice in every event that occurs in my life, recognizing how it is part of your divine plan.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Cuối mỗi ngày, con cảm tạ Chúa vì những ơn lành trong cuộc đời con. Những điều tốt đẹp nào đã đến với con trong ngày hôm nay? Những thử thách nào con đã đối mặt? Con có nhận ra sự hiện diện của Chúa trong tất cả những biến cố ấy không? Xin tha thứ cho con nếu con bỏ quên Chúa trong tâm trí con ngày hôm nay. Ngày mai, xin cho con luôn tìm kiếm ý Chúa trong tất cả mọi sự, ngay cả khi nó thực sự khó khăn với con. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of another day, I thank you, Lord, for the many blessings in my life. What good things happened to me today? What trials did I have to endure? Did I recognize your presence in everything that happened? Forgive me if I did not keep you always in my mind today. Tomorrow, may I seek to do your will in all things, even when it is difficult for me. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thánh Gioan Tẩy …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Trong giông tố …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *