Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 24.04.2022

 

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Trong ngày Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót hôm nay, con cảm tạ hồng ân Chúa ban cho con. “Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: ‘Bình an cho anh em!'” (Ga 20, 19-20). Lạy Cha nhân lành, xin cho con có đủ can đảm để tiếp cận người khác trong tinh thần hoà bình, không oán hận hay dùng những lời gây chia rẽ. Cùng với ĐTC Phanxicô, con hiến dâng những công việc trong ngày hôm nay cho tất cả những ai mang lại bình an đến với những người yếu thế hoặc đang đối mặt với bệnh tật. Sáng danh Đức Chúa Cha…..

WITH JESUS IN THE MORNING

On this Sunday of Divine Mercy, I thank the Lord for his grace. “Jesus stood among them and said to them: ‘Peace be with you!'” (Jn 20:19-20) May I too today have the courage to approach others in this spirit of peace, without resentment or words that sow division. With Pope Francis, I offer the works of this day of mine for all those who bring peace to those who are most fragile or sick. Glory

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Cha nhấn mạnh một lần nữa: Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi khi tha thứ, chính chúng ta mới là người mệt mỏi khi nài xin lòng thương xót nơi Ngài.” (ĐTC Phanxicô, Tông Huấn Niềm vui Tin mừng, §3)

WITH JESUS DURING THE DAY

“I insist once more: God never tires of forgiving, it is we who tire of asking for his mercy.” (Pope Francis, Evangelii Gaudium §3)

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Cha, tạ ơn Cha đã cho con thêm một Chúa Nhật đầy ân sủng cùng với sự hiện diện của Ngài. Con nhận lãnh những điều tốt đẹp Ngài đã làm cho con ngày hôm nay. Từ những điều con có, con đã trao ban điều gì? Không xét đoán, con nhìn lại ngày sống hôm nay của mình. Con có gặp gỡ những người cần mình không? Con có sẵn sàng lắng nghe họ và giúp họ bất cứ điều gì họ cần không? Con quyết tâm chăm sóc những người nghèo khổ nhất, những người hiện diện trong cuộc sống của con, đồng thời dành thời gian còn lại để cầu nguyện cho các nhân viên y tế, những người phục vụ những ai đau khổ một cách thầm lặng. Kính Mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

The Lord gave me the grace of another Sunday in his presence. I appreciate all he has done for me today. From what I have, what could I give today? Without judging, I look back at my day. Did I meet people who needed me? Was I available to listen to them and help them with whatever they needed? I resolve of to take care of the poorest, whoever that may be in my life, and I offer my rest tonight for healthcare workers, who discreetly serve those who suffer. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-01-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/01/2023 ( MÙNG 1 TẾT) CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-01-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN NGÀY 21/01/2023 (30 TẾT) CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *