Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 29/04/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Con chào đón ngày mới và mở lòng với Đức Ki-tô, cộng tác trong sứ mạng lòng thương xót của Người. “Thưa Thầy, chúng con biết đi theo ai? Thầy có lời ban sự sống đời đời” (Ga 6,68). Con xin lập lại cam kết của mình để ở lại với Chúa Giêsu, để hiểu Người bằng cách lắng nghe lời Người trong cầu nguyện. “Con hãy cam kết thông qua lời cầu nguyện và hành động của mình để trở thành những người chia sẻ từ trái tim, từ lời nói và hành động không bạo động, và xây dựng các cộng đồng hòa bình, chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta” (Đức Thánh Cha Phanxicô). Chỉ với Người, con mới có thể biến đổi trái tim của mình và sau đó là thế giới. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Welcome the new day and make yourself open to being with Christ and collaborating with him in his mission of compassion. “Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life” (Jn 6:68). Renew your commitment to being with Jesus, to know him by listening to his word in prayer. “Let us commit ourselves through our prayer and action to being people who share from the heart, from words and actions of nonviolence, and build nonviolent communities that care for our common home (Pope Francis). Only with him can we transform our heart and then, the world. Our Father…

 CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Thứ Bảy là ngày dành riêng cho Đức Maria, con cầu nguyện trong giờ nghỉ này trong ngày, để xin sự chuyển cầu của Mẹ, để Mẹ đặt con vào với con của Mẹ. Hôm nay, con hướng lòng về Mẹ, lạy Nữ Vương Hòa Bình: xin cầu bầu cho con, xin hòa giải trái tim chúng con đầy bạo lực và hận thù để hòa bình lâu dài có thể ngự trị trên toàn trái đất. Con đọc kinh Mân Côi cho hòa bình. Trước khi trở lại với các hoạt động hàng ngày của con, con làm mới việc dâng hiến hàng ngày của con và đưa ra quyết định cụ thể để đến gần một người mà con không có thiện cảm.

WITH JESUS DURING THE DAY

Saturday is dedicated to Mary; pray during this break in the day for the intercession of our Mother so that she places us with her son. “Today we lift our hearts to you, Queen of Peace: intercede for us to your son, reconcile our hearts filled with violence and vengeance so that lasting peace may reign over all the earth. Let us pray the Rosary for peace together” (Pope Francis). Before returning to your daily activities, renew your daily offering and make a concrete resolution to draw near to a person with whom you are not on good terms.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Vào cuối ngày hôm nay, con đến trước nhan Người. Hôm nay là ngày lễ kính Thánh Catarina Siena, con tưởng nhớ đến ngài: ngài đã khám phá ra rằng phục vụ anh chị em của mình là tìm gặp Chúa, và ngài đã làm việc cho sự hiệp nhất như một người phụ nữ của hòa bình. Con tự hỏi làm thế nào con cộng tác trong xã hội để thiết lập một nền văn hóa hòa bình và thống nhất. Con có chọn hành động không bạo lực, với phong cách Kitô hữu đích thực không? Con cầu xin sự tha thứ và quyết tâm, với sự giúp đỡ của Mẹ Maria, từ bỏ bất kỳ thực hành chia rẽ nào để sử dụng những lời từ bi và hòa giải mọi lúc. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I come before You. I think of St. Catherine of Alexandria whose feast day is today: she discovered that serving one’s brothers and sisters is to find You, and she worked for unity as a woman of peace. I ask myself how I collaborate in society to establish a culture of peace and unity. Do I choose to act without violence, with a truly Christian style? I ask forgiveness and resolve, with the help of Mary, to renounce any practices of division in order to choose in their place to use words of compassion and reconciliation at all times. Hail Mary…

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Trở nên …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-05-2024

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Sự hiệp nhất …