Mến Yêu Hằng Ngày, 24.1.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 6, 24-01-2020 (Mc 3,13-19)

Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ. Người lập Nhóm Mười Hai và đặt tên cho ông Si-môn là Phê-rô, rồi có ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gio-an em ông Gia-cô-bê -Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi-,  rồi đến các ông An-rê, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là chính kẻ nộp Người.

 

SUY NIỆM

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chọn các Tông Đồ, những người thân cận thiết thân của Ngài. “Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn.” Người Tông Đồ được trao phó sứ mạng không phải vì họ đã chọn Chúa, nhưng là Chúa chọn họ. Và “các ông đến với Người.” Đây là một lời mời gọi bao gồm việc ngỏ lời và sự đáp trả. Ngày nay Chúa vẫn đang ngỏ lời với chúng ta như vậy, nhưng liệu chúng ta có dám đáp trả như các Tông Đồ khi xưa không?

Việc Chúa Giêsu gọi các Tông Đồ lên núi và chọn họ có ý nghĩa biểu tượng quan trọng. Sứ mạng rao giảng và trừ quỷ của các Tông Đồ chỉ bắt đầu sau khi họ lên núi theo lời mời gọi của Chúa Giêsu. Tại sao Ngài lại chỉ trao sứ mạng cho các ông sau khi đã kêu gọi họ lên núi?

Ngọn núi biểu trưng cho chuyến hành trình của chúng ta đến với Chúa. Do vậy, “lên núi” nghĩa là chúng ta hướng lên Chúa. Và điều này cũng có nghĩa rằng chúng ta chỉ được “vũ trang đầy đủ” để ra đi và thực thi thánh ý Chúa sau khi chúng ta phải “đi lên” gặp Ngài trước.

“Ngọn núi” mà chúng ta được mời gọi đi lên đầu tiên và trước hết đó chính là cầu nguyện. Hằng ngày chúng ta đều phải “lên núi” để gặp Ngài, tìm kiếm Ngài qua lối sống từ bỏ mình tận trong sâu thẳm. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến với Ngài, nơi mà chỉ có một mình ta với Ngài mà thôi.

Nếu không lên núi gặp Chúa, chúng ta sẽ chẳng được chuẩn bị đầy đủ để thi hành sứ mạng, sẽ chẳng đủ khả năng để mang tình yêu và lòng thương xót của Ngài đến cho thế giới đâu.

Hôm nay bạn hãy dành thời gian để phản tỉnh về lời Ngài mời gọi bạn lên núi cầu nguyện cùng Ngài. Bạn hãy cố gắng đáp lại lời mời ấy để bạn cũng có thể được Ngài sai đi thi hành sứ mạng tình yêu trên trái đất này.

——//—–//——

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn:

https://livingspace.sacredspace.ie/o2026g/

 https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-1-17/second-week-in-ordinary-time/

 

Jesus’ purpose on this occasion is to pick the inner circle of his followers. “They were those whom he wanted.” Later he will say: “I have chosen you; you have not chosen me.” And “they came to him”. A call includes both the invitation and the response. The same is true for each one of us. The call is always there; can we say the same about our response?

This Scripture passage reveals Jesus summoning His Apostles up the mountain so as to give them the commission to preach and to cast out demons in His name.  One significant aspect of this Scripture passage is that Jesus summoned the Apostles “up the mountain.”

Everything Jesus did in life was filled with significance.  This particular action displays great symbolic value.  The commission of the Apostles to preach and to cast out demons only took place after they went up the mountain at Jesus’ invitation.  Why did He do this only after calling His Apostles up a mountain?

A mountain is a symbol of our journey toward God.  It’s an indication that we are to go up toward Him.  And it reveals that we are only equipped to go forth and fulfill God’s will after we have first gone up to meet Him.

The “mountain” we are called to go up is first and foremost prayer.  We are to daily go up to meet our Lord, seeking Him through a life of deep surrender.  Jesus calls us to Himself where He waits for us so as to be alone with Him basking in His glorious presence. 

Unless we go up that mountain with our Lord, we will be ill-equipped to fulfill His divine commission.  We will be insufficiently prepared to bring His love and mercy to a world in need.

Reflect, today, upon the invitation Jesus offers you to follow Him up the mountain of prayer.  Respond to that invitation so that you can then be sent forth by Him to fulfill His divine command of love.

Lord, I do accept Your gentle invitation to go up the mountain of faith and prayer.  I desire to seek You out and to be with You.  As I meet You in prayer, give me the grace I need to then go forth and fulfill Your divine will.  Jesus, I trust in You.

Kiểm tra tương tự

Manna: Hài lòng về Người (Thứ Bảy Tuần 15 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 12, 14-21 14 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *