• Manna: Cãi nhau (Thứ Ba Tuần 7 Thường niên)

  Lời Chúa: Mc 9, 30-37 30 Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết,31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào ta…

 • Manna: Đứng gần thập giá (Lễ Đức Trinh Nữ, Mẹ Hội Thánh)

      Lời Chúa: Ga 19, 25-27 Lúc ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thư…

 • Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-05-2024

    TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Lễ Ngũ Tuần Trời đã sáng, con hít một hơi thật sâu. Hôm nay là Chúa Nhật Lễ Ngũ Tuần. Một biểu tượng của Chúa Thánh Thần đó là: gió, …

 • Manna: Hãy nhận lấy Thánh Thần (Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống)

    ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an 19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nó…