Bài Viết Mới

Giáo xứ Hiển Linh: Tuần Thánh 2019

Chúa Nhật Lễ Lá Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa 14.04.2019 Ad Maiorem Dei Gloriam – Cho Vinh Danh Chúa Hơn. Khổ nạn và Phục sinh là hai giai đoạn của một mầu nhiệm duy nhất, mầu nhiệm chết đi và sống lại của Chúa Kitô, để cứu thế …

Xem tiếp »

Chúa đó (26.4.2019 – Thứ Sáu trong Tuần Bát nhật Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 21,1-14 Khi ấy, Ðức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Tibêria. Người tỏ mình ra như thế này. Ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Ðiđymô, ông Nathanaen người Cana miền Galilê, các người con ông Dêbêđê và hai môn đệ …

Xem tiếp »

“Chúa đó !” (Ngày 26 tháng 4 năm 2019 – Thứ sáu, Tuần Bát Nhật Phục Sinh)

“Chúa đó !” (Ga 21, 1-14)   1 Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này.2 Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê …

Xem tiếp »