HOME     LINH ĐẠO     TỰ THUẬT CỦA THÁNH YNHĂ          TUTHUAT1          TUTHUAT2

 

 

NGƯỜI LỮ HÀNH THÀNH LOYOLA

 

Thủ Bản Tự Thuật của Thánh I-Nhă Loyola

 

 

do cha Hoàng Văn Lục (Sesto Quescetti), S.J. dịch

 


 

MỤC LỤC

 

 

Lời tựa của Cha Luis Goncalves Da Camara. 3

Tĩnh Dưỡng và Hoán Cải (1521 – 1522) 5

Hiệp Sĩ của Thánh Mẫu ở Monserrate (1522) 8

Chúa Dạy I-Nhă tại Manrêsa (1522 – 1523) 10

Hành Hương Đến Thánh Địa (1523) 16

Trên Đường Trở Về (1523 – 1524) 20

Những Ngày Học tại Barcelôna và Alcala (1524 – 1527) 22

Bị Điệu Ra Ṭa tại Salamanca (1527) 26

Những Năm Đại Học và Những NGười Bạn Tiên Khởi (1528 – 1535) 30

Về Thăm Quê Nhà (1535) 34

Chờ Đợi Hành Hương Đất Thánh (1535 – 1537) 36

Năm Đầu Tại Kinh Thành Muôn Thủa Roma (1538) 38

 

 

HOME     LINH ĐẠO     TỰ THUẬT CỦA THÁNH YNHĂ          TUTHUAT1          TUTHUAT2