HOME    THẦN HỌC    SẼ SỐNG NẾU BẠN TIN        SSNBT1       SSNBT2       SSNBT3       SSNBT4       SSNBT5

 

 

SẼ SỐNG NẾU BẠN TIN

 

Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

 

. 1

THƯ NGỎ.. 1

DẪN NHẬP.. 3

PHẦN I:  KHÔNG AI SỐNG MÀ KHÔNG TIN.. 5

A. NIỀM TIN NỀN TẢNG CỦA KHOA HỌC.. 6

B. NIỀM TIN NỀN TẢNG CỦA SIÊU H̀NH.. 9

C. CHÂN LƯ. 11

PHẦN II: TIN THIÊN CHÚA HIỆN HỮU- HÀNH VI NHÂN LINH.. 14

A. TIN LÀ SIÊU VƯỢT. 15

B. TIN CÓ THIÊN CHÚA-TRI THỨC TỰ NHIÊN HAY SIÊU NHIÊN.. 17

C. TIN LÀ TRI THỨC TỰ DO.. 20

D. TIN LÀ TRI THỨC CHẮC CHẮN.. 22

E. TIN LÀ TRI THỨC T̀NH YÊU.. 24

*** SỞ HỮU ĐỨC TIN (HABITUS FIDEI) 27

*** TÓM KẾT PHẦN HAI 28

PHẦN III: TIN LÀ ĐÁP TRẢ MẶC KHẢI 28

A. THIÊN CHÚA CAN THIỆP TRONG D̉NG LỊCH SỬ... 30

B. THIÊN CHÚA NHẬP THỂ LÀM NGƯỜI 33

C. THÁNH THẦN HOẠT ĐỘNG TRONG HỘI THÁNH.. 36

PHẦN IV: ĐƯỢC CỨU NHỜ TIN.. 40

A. KHÔNG TIN KHÔNG THỂ LÀM ĐẸP L̉NG THIÊN CHÚA.. 41

B. VIỆC LÀM CHỨNG MINH ĐỨC TIN.. 42

*** GHI CHÚ VỀ MỘT VÀI TỪ NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỨC TIN.. 45

LỜI CUỐI 47

THƯ MỤC.. 48

 

HOME    THẦN HỌC    SẼ SỐNG NẾU BẠN TIN        SSNBT1       SSNBT2       SSNBT3       SSNBT4       SSNBT5

 

Chúc bạn an vui hạnh phúc.

Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

[email protected]