HOME    THẦN HỌC    ÂN SỦNG VÀ BIỂU TƯỢNG        ASVBT1       ASVBT2      ASVBT3      ASVBT4      ASVBT5

 

 

ÂN SỦNG VÀ BIỂU TƯỢNG

 

Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

 

 

 

Lời phi lộ.. 2

PHẦN I: ƠN CỨU ĐỘ CHO NGƯỜI NGOÀI KITÔ GIÁO.. 5

A. ƠN CỨU ĐỘ.. 5

a). Khả năng hành thiện. 5

b). Tự do và ân sủng. 6

c). “Ngoài Giáo Hội không có ơn cứu độ” 7

B. ƠN CỨU ĐỘ CHO DÂN NGOẠI 8

a). Lịch sử thần học. 8

b). Người ngoài kitô giáo được cứu độ (Vatican II) 10

c). Tương quan giữa ân sủng và tự nhiên. 11

PHẦN II: ÂN SỦNG CỨU ĐỘ QUA BIỂU TƯỢNG TRONG CÁC TÔN GIÁO.. 12

A. CƠ CẤU CON NGƯỜI Đ̉I DẤU CHỈ 13

a). Luận chứng siêu h́nh. 13

b). Luận chứng lịch sử cứu độ. 15

B. ĐỨC YÊU: DẤU CHỈ CỨU ĐỘ NGUỒN.. 17

a). Đức Yêsu- Đấng trung gian. 17

b). Đức Yêsu- bí tích nguyên thủy nguồn. 18

C. GIÁO HỘI- BÍ TÍCH PHỔ QUÁT.. 19

a). Giáo Hội- dấu chỉ Đức Yêsu hiện diện. 19

b). Giáo Hội- dấu chỉ t́nh yêu Thiên Chúa. 19

c). Bí tích ki-tô giáo. 19

D. ÂN SỦNG QUA BIỂU TƯỢNG NGOÀI KITÔ GIÁO.. 21

a). Tôn giáo ngoài kitô. 21

b). Biểu tượng- ngôn ngữ tôn giáo. 30

Ân sủng cứu độ qua biểu tượng trong các tôn giáo. 31

PHẦN III: TƯƠNG QUAN GIỮA CÔNG GIÁO VÀ TÔN GIÁO KHÔNG KITÔ.. 32

A. ĐỨC TIN.. 32

a). Sống theo lương tâm.. 33

b). Qua việc thờ phượng trong tôn giáo. 35

B. BÍ TÍCH CÔNG GIÁO VÀ BIỂU TƯỢNG TÔN GIÁO KHÔNG KITÔ.. 37

a). Đặc tính của bí tích Công Giáo. 37

b). Biểu tượng ban ân sủng nơi tôn giáo không kitô. 38

C. TRUYỀN GIÁO.. 40

Thay lời kết: BIỂU TƯỢNG, ÂN SỦNG VÀ THÁNH THẦN.. 43

NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT. 45

THƯ MỤC.. 46

 

 

HOME    THẦN HỌC    ÂN SỦNG VÀ BIỂU TƯỢNG        ASVBT1       ASVBT2      ASVBT3      ASVBT4      ASVBT5

 

Chúc bạn an vui hạnh phúc.

Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

[email protected]