HOME     LINH ĐẠO     BẠN ĐƯỜNG LINH THAO          BD1          BD2          BD3          BD4          BD5

 

 

BẠN ĐƯỜNG LINH THAO

 

Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

MỤC LỤC:

MỤC LỤC: 1

Lời nói đầu. 1

A. ĐIỀU KIỆN NỘI TÂM ĐỂ LÀM LINH THAO.. 2

1. Khao khát nên thánh. 2

2. Ḷng quảng đại 2

B. VỀ CẦU NGUYỆN.. 4

1. Cầu nguyện. 4

2. Nhiều cách cầu nguyện. 6

C. XÉT GẪM NHƯ NHẬN ĐỊNH THIÊNG LIÊNG.. 7

1. Nguyên tắc chính yếu. 8

2. An ủi hay sầu khổ. 8

3. Cầu nguyện không được tốt hay bị sa sút 10

4. Tại sao tôi bị cám dỗ nhiều về điều này. 11

5. Những câu hỏi gợi ư giúp xét gẫm.. 12

6. Chọn lựa. 13

7. Xét ḿnh. 14

D. TIẾN TR̀NH LINH THAO.. 15

1. Nguyên Lư Nền Tảng. 15

2. Tội 16

3. Lời Mời Gọi Của Vua Hằng Sống. 17

4. Lời Thiên Chúa Thực Hiện Sứ Mạng Cha Trao Phó. 17

5. Ngày Ynhă. 17

6. Con Đường T́nh Yêu. 18

7. Phục Sinh. 18

8. Chiêm Niệm Để Được T́nh Yêu. 19

E. ĐỂ DUY TR̀ VÀ PHÁT TRIỂN ƠN LINH THAO.. 20

 

 

HOME     LINH ĐẠO     BẠN ĐƯỜNG LINH THAO          BD1          BD2          BD3          BD4          BD5