HOME     LINH ĐẠO     BẠN ĐƯỜNG LINH THAO          BD1          BD2          BD3          BD4          BD5

 

 

BẠN ĐƯỜNG LINH THAO

 

Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

B. VỀ CẦU NGUYỆN.. 1

1. Cầu nguyện. 1

2. Nhiều cách cầu nguyện. 3

C. XÉT GẪM NHƯ NHẬN ĐỊNH THIÊNG LIÊNG.. 5

 

B. VỀ CẦU NGUYỆN

            Để con người được cứu độ, Ngôi Lời Thiên Chúa đă nhập thể làm chứng cho t́nh yêu, hầu con người nhận biết Thiên Chúa yêu thương ḿnh vô cùng, để rồi yêu lại Thiên Chúa.

            Con người khi tin nhận đức Yêsu là Thiên Chúa, th́ nhận ra t́nh yêu thương vô bờ của Thiên Chúa đối với ḿnh. Rồi khi con người tin nhận rằng Thiên Chúa yêu thương ḿnh vô cùng, con người có thể phó thác đời ḿnh trong tay Thiên Chúa T́nh Yêu.

1. Cầu nguyện

            Cầu nguyện[1] là một cách để thông hiệp với Thiên Chúa T́nh Yêu trong cuộc sống thường ngày của con người, để con người sống hạnh phúc với Thiên Chúa.

a. Ư thức Thiên Chúa hiện diện và yêu thương ḿnh

            Thiên Chúa luôn yêu thương tôi dù tôi có biết và có ư thức về điều đó hay không. Thiên Chúa luôn nh́n xem tôi và can thiệp vào đời tôi một cách kịp thời, v́ Ngài luôn yêu thương tôi. ”Ngài chặn tôi trước, Ngài ngừa tôi sau... bàn tay của Ngài đặt trên tôi” (Tv.139,5).

            Khi cầu nguyện người ta cần ư thức Thiên Chúa đang hiện diện và yêu thương ḿnh. Như vậy trong suốt ngày, nếu tôi làm việc mà vẫn luôn ư thức Thiên Chúa đang sống với tôi, th́ tôi cũng đang cầu nguyện và đang kết hiệp với Thiên Chúa một cách nào đó.

            Ư thức Thiên Chúa đang sống với ḿnh trong đời sống thường ngày, không đ̣i chúng ta phải ngừng công việc ḿnh đang làm. Trong cả ngày, chúng ta vẫn làm việc b́nh thường trong tâm trạng “Thiên Chúa ở bên ḿnh và làm việc với ḿnh”.

b. Lắng nghe và tâm sự với Chúa

i. Lắng nghe Thiên Chúa

            Thiên Chúa nói với mỗi người chúng ta qua lương tâm mỗi người, qua những biến cố xảy tới với ḿnh trong đời, qua Lời Chúa trong Kinh Thánh...

·        Chúa nói với tôi, tôi có lắng nghe?

·        Thái độ đáp trả của tôi với Lời Ngài như thế nào? Tôi vâng phục, hay từ chối, hay lẩn tránh? Tôi có sống theo Lời Chúa nói với tôi không?

ii. Thân thưa với Chúa

            Khi tôi thấy con người của tôi dưới ánh sáng Lời Chúa, tôi hăy nói với Ngài những ǵ Thánh Thần soi sáng và thúc đẩy trong ḷng tôi. Nếu tôi có những bận tâm và ao ước, tôi hăy nói với Chúa, để Lời Chúa như gươm hai lưỡi phân tách (Dt.4,12), để tôi được tinh sạch hơn (Yn.17,17) và tự do hơn (Yn.8,32).

c. Để trở nên một với Thiên Chúa

            Có nhiều người mong ước kết hiệp với Thiên Chúa trong giờ cầu nguyện. Đây là ao ước chính đáng và tốt lành thánh thiện. Nhưng làm sao có thể kết hiệp với Thiên Chúa trong cầu nguyện?

i. Khao khát ước mong kết hiệp với Thiên Chúa

            Để hiệp nhất với Thiên Chúa trong giờ cầu nguyện, đ̣i người đó luôn khao khát mong ước kết hiệp với Thiên Chúa. Chính ḷng khao khát ước mong, sẽ giúp người đó luôn kết hiệp với Thiên Chúa trong cuộc sống thường ngày bằng việc chấp nhận thánh ư Chúa ngay cả khi điều đó trái ư ḿnh, và nếu được như vậy, sẽ giúp người đó kết hiệp với Thiên Chúa trong giờ cầu nguyện.

ii. Hy sinh từ bỏ chính ḿnh

            Có người cho rằng họ đă đạt đến mức kết hiệp với Thiên Chúa cách rất đặc biệt trong cầu nguyện, nhưng trong cuộc sống thực tế cho thấy người đó rất khó sống với người khác, và họ thường “khá kiêu ngạo”! Thánh Y-nhă lưu ư một số anh em Ḍng Tên: “cầu nguyện lâu giờ mà không có tinh thần hy sinh từ bỏ, th́ chỉ làm cho người ta thêm cứng đầu”.

            Để có thể kết hợp với Thiên Chúa trong giờ cầu nguyện, người ta cần phải liên lỉ kết hiệp với Thiên Chúa trong suốt ngày sống. Họ phải luôn từ bỏ ư riêng để vâng phục Thánh Ư Thiên Chúa, để yêu thương và chấp nhận anh em, để thông cảm với những giới hạn của anh em và những trái ư từ bên ngoài đưa tới. Một người cho rằng ḿnh đă có thể kết hiệp dễ dàng với Thiên Chúa trong cầu nguyện mà không có đời sống từ bỏ và yêu thương, e rằng đó là người “ảo tưởng”, và chưa biết ḿnh cách sâu xa và đích thực.

iii. Đồng h́nh đồng dạng với Ngài trong tư tưởng lời nói và hành động

            Để kết hiệp với Thiên Chúa trong giờ cầu nguyện, cần kết hiệp với Thiên Chúa trong suốt ngày sống. Sống đời sống “từ bỏ” qua yêu mến đức khó nghèo và sẵn sàng chịu xỉ nhục và khinh chê v́ ChúaYêsu Kitô, chấp nhận Thánh Ư Chúa trong suốt ngày sống. Nói cách khác, cuộc sống “đồng h́nh đồng dạng” với Đức Yêsu trong tư tưởng, lời nói và hành động, sẽ giúp người đó kết hiệp với Thiên Chúa sâu xa hơn trong giờ cầu nguyện.

d. Cầu nguyện chủ yếu là tâm sự

            Có thể nói, cầu nguyện chủ yếu là tâm sự. Đă đành trong suy gẫm, suy nghĩ cũng quan trọng; trong chiêm niệm, nh́n ngắm cũng quan trọng; nhưng có thể nói, tâm sự là phần quan trọng nhất.

i. Cầu nguyện và suy nghĩ

            Suy nghĩ, và ngay cả suy nghĩ về những sự thiêng liêng và thần học, cũng chưa là cầu nguyện.

            Cầu nguyện là nói chuyện, thân thưa hoặc tâm sự với Thiên Chúa. Nếu một suy nghĩ giúp ḿnh tâm sự thân thưa với Thiên Chúa, th́ suy nghĩ đó cũng thuộc về cầu nguyện; chẳng hạn, sau một suy nghĩ, một người có thể thấy một ánh sáng nào đó, và điều này giúp họ tạ ơn Thiên Chúa hay nói chuyện với Thiên Chúa hay nài xin Thiên Chúa điều ǵ đó, th́ suy nghĩ đó cũng là cầu nguyện.

            Điểm chính yếu của cầu nguyện không là có nhiều ư tưởng phong phú, nhưng là tâm t́nh và thái độ của ḿnh đối với Thiên Chúa.

ii. Cảm nghiệm (LT.2)

            Để hướng dẫn người giúp Linh Thao, thánh Y-nhă khuyên họ nên gợi ư cầu nguyện ngắn gọn và trung thực, để giúp người tập Linh Thao dễ cầu nguyện hơn, v́ “không phải sự hiểu biết nhiều làm thỏa măn linh hồn, nhưng chính sự cảm nếm bên trong mới làm thỏa măn linh hồn” (LT.2).

            Trong cầu nguyện và đặc biệt trong tâm sự, chúng ta có thời gian để sống với Thiên Chúa và cảm nghiệm t́nh yêu của Ngài dành cho chúng ta. Trong ư nghĩa này, chúng ta có thể nói cầu nguyện là giờ phút cảm nghiệm hạnh phúc với Thiên Chúa.

iii. Tâm sự

            Tâm sự là nói chuyện thân thưa với Chúa như một người bạn với một người bạn, như một người tôi tớ với chủ ḿnh.

            Được coi là tâm sự,

·        khi thân thưa với Thiên Chúa về chính con người và nhu cầu của ḿnh,

·        khi dâng lời cảm tạ tôn vinh Thiên Chúa,

·        khi xin một ơn,

·        khi xin tha thứ lỗi lầm,

·        khi phó thác công việc hay trọn cả con người cho Thiên Chúa,

·        khi xin dạy bảo hay hướng dẫn (LT.54.61.109.199.224).

            Nếu xét gẫm mà chúng ta thấy giờ cầu nguyện khô khan và không có tâm t́nh, phải xem xem ḿnh có dùng giờ để tâm sự thân thưa với Thiên Chúa không.

            Tâm sự là lắng nghe và nói chuyện với Chúa bằng cả con người với tất cả tâm t́nh, là ở lặng bên Chúa mà cảm nghiệm hạnh phúc.

            Suy nghĩ, chưa phải là cầu nguyện; suy nghĩ và tâm sự với Chúa, mới là cầu nguyện. Những gợi ư cầu nguyện, là những gợi ư để giúp chúng ta hiểu biết hơn về ḿnh và về Thiên Chúa, để rồi chúng ta có thể tâm sự với Thiên Chúa dựa vào những điều chúng ta đă thấy hoặc được soi sáng.   

iv. Điểm gợi ư và tư thế khi cầu nguyện

            Những điểm gợi ư cầu nguyện, chỉ là những gợi ư, là phương tiện giúp chúng ta cầu nguyện; nó chỉ có giá trị tương đối và “rất là tương đối”. Chính v́ thế, chúng ta chỉ dùng những điểm gợi ư trong mức độ nó giúp chúng ta cầu nguyện, và chỉ dùng số điểm nào đó như chúng ta thấy cần và có ích, chứ không dùng tất cả mọi điểm đă được gợi ư (LT.2.76.228)[2].

            Về tư thế khi cầu nguyện, tư thế nào (ngồi, đứng, qùy, phủ phục, ...) giúp ḿnh dễ dàng gặp Chúa, th́ ḿnh dùng tư thế đó; Và một khi dùng tư thế đó mà gặp được Chúa, th́ không nên thay đổi (LT.76).

2. Nhiều cách cầu nguyện

            Cầu nguyện là ư thức sống với Chúa, cảm nghiệm Chúa yêu thương ḿnh, dâng lên Chúa những tâm t́nh ḿnh có: lời cảm tạ tri ân, lời tán dương, cảm nghiệm hạnh phúc với Chúa, lời khẩn cầu khi ư thức ḿnh bất lực,...

            Có nhiều cách cầu nguyện, chẳng hạn như đọc kinh, xét ḿnh, suy gẫm, chiêm niệm; nhưng dù dùng cách thức nào, nó cũng phải giúp chúng ta gặp gỡ và tâm sự với Thiên Chúa.

a. Cầu nguyện như suy gẫm

            Đứng trước một biến cố hay một lời nào đó, chúng ta có thể suy nghĩ, và nhờ đó nói chuyện với Thiên Chúa.

            Chúng ta có thể dùng những đoạn Kinh Thánh, để suy gẫm như cầu nguyện:

·        Trước hết, chúng ta xem Thiên Chúa hay đức Yêsu, qua tác giả Kinh Thánh, muốn dạy ǵ trong đoạn Kinh Thánh đó;

·        Sau đó, xem chúng ta đă sống điều được dạy đó như thế nào;

·        Và cuối cùng chúng ta tâm sự thân thưa với Thiên Chúa.

b. Cầu nguyện như chiêm niệm

            Trong những bài cầu nguyện về mầu nhiệm nhập thể, giáng sinh, ..., thánh Y-nhă đều chỉ cách chiêm niệm.

i. Nh́n, nghe, quan sát, suy nghĩ để rút ích lợi

            Nh́n đức Yêsu, suy nghĩ để rút ích lợi; Nghe đức Yêsu, suy nghĩ để rút ích lợi; Quan sát cung cách hành xử của đức Yêsu, suy nghĩ để rút ích lợi: đó là cách cầu nguyện “chiêm niệm”.

            Có những đề tài cầu nguyện không thể chiêm niệm được, nhưng nếu đề tài cầu nguyện là về Chúa Yêsu, th́ có thể áp dụng cách cầu nguyện chiêm niệm.

ii. Để nên đồng h́nh đồng dạng với Chúa Yêsu hơn

            Chúng ta nh́n, nghe, quan sát, để thấy Chúa đă nh́n nghe hành xử như thế nào trong những trường hợp và t́nh huống khác nhau, để ḿnh trở nên giống Thiên Chúa hơn, giống đức Yêsu hơn.

            Trở nên giống đức Yêsu hơn, nên đồng h́nh đồng dạng với Ngài, không phải trên b́nh diện thể lư, nhưng trên b́nh diện thiêng liêng: có con tim “nhân từ, bao dung, thương yêu” như Chúa, có ánh mắt “nhân từ, trong sáng, cảm thông” như Chúa, có cung cách hành xử “độ lượng, kiên nhẫn, cương quyết dứt khoát” như Chúa.

            Chúa Yêsu luôn là mẫu để chúng ta noi theo và bắt chước: quan điểm lập trường của Ngài, cách sống của Ngài. “Để yêu Chúa hơn và theo Ngài hơn”, đó là mục đích của những bài cầu nguyện tuần thứ hai này.

c. Các bước cầu nguyện

            Cầu nguyện là gặp gỡ Thiên Chúa, là nói chuyện thân thưa với Ngài như một người bạn với một người bạn, như tṛ đối với thầy, như tôi tớ đối với chủ, như người con đối với cha ḿnh, và như một tạo vật đối với Thiên Chúa.

            Những bước cầu nguyện được tŕnh bày dưới đây, nhằm giúp người ta dễ dàng cầu nguyện hơn; nhưng một khi gặp gỡ được Thiên Chúa rồi, th́ những bước cầu nguyện không c̣n cần thiết nữa.

i. Ư thức Chúa hiện diện và chào Chúa

            Để nói chuyện với ai, cần họ hiện diện với ḿnh một cách nào đó; cũng vậy, để nói chuyện với Thiên Chúa, cần ư thức Thiên Chúa hiện diện với ḿnh.

            Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, Ngài luôn nh́n xem, yêu thương và chăm sóc chúng ta, Ngài luôn hiện diện với chúng ta dù chúng ta ư thức hay không; tuy vậy về phương diện con người, chúng ta vẫn cần ư thức Ngài hiện diện để có thể nói chuyện với Ngài.

ii. Xin Chúa ban Thánh Thần

thanh tẩy tâm hồn ḿnh

            Khó có thể nói chuyện thân t́nh với ai, nếu người đó đang thù hận với họ. Cũng tương tự như vậy, chúng ta không thể gặp gỡ nói chuyện với Thiên Chúa, nếu chúng ta đang ở trong t́nh trạng thù nghịch với Ngài.

            Trước khi cầu nguyện, chúng ta hăy xin Thánh Thần tẩy luyện thánh hóa con người chúng ta, để chúng ta có thể gặp gỡ thân t́nh với Ngài.

giúp ḿnh chọn Thiên Chúa trên tất cả

            Nếu chúng ta c̣n nhiều bận tâm, và không chú ư tới lời nói của người đang nói chuyện với ḿnh, th́ không thể nói chuyện thân mật với người đó được. Cũng tương tự như vậy, nếu chúng ta không đặt Thiên Chúa lên trên hết, nếu chúng ta không gạt bỏ mọi vướng bận, th́ chúng ta cũng không thể nói chuyện thân mật với Ngài được.

            Cùng với tâm t́nh này, chúng ta gạt bỏ mọi chia trí đến trong đầu chúng ta, và để hết tâm trí vào đề tài cầu nguyện.

giúp ḿnh gặp gỡ Thiên Chúa

            Để gặp một nhân vật quan trọng, chúng ta phải xin gặp, và nếu được ưng thuận chúng ta sẽ được hẹn giờ. Không phải bất cứ lúc nào ḿnh muốn, đều có thể gặp được họ.

            Cũng tương tự như vậy, gặp gỡ Thiên Chúa là một hồng ân lớn lao mà chúng ta cần ư thức để trân trọng. Chỉ có điều Thiên Chúa rất muốn gặp gỡ ḿnh v́ Ngài yêu thương ḿnh; tuy vậy, được gặp gỡ Thiên Chúa vẫn luôn luôn là một hồng ân đặc biệt.

iii. Hội nhập khung cảnh

            Trí tưởng tượng rất quan trọng đối với con người. Phần lớn hành vi phạm tội của chúng ta đều có sự đóng góp của trí tưởng tượng. Tương tự như vậy, để nên thánh, chúng ta cũng dùng trí tưởng tượng. Thân xác cũng góp phần giúp chúng ta nên thánh, như nó đă góp phần trong hành vi tội của chúng ta.

            H́nh dung khung cảnh câu chuyện, và đặt ḿnh trong bối cảnh và trường hợp đó, giúp chúng ta dễ cầu nguyện hơn.

iv. Ơn xin của bài cầu nguyện

            Mỗi bài cầu nguyện đều có một yêu cầu cần đạt được, đó thường là “ơn xin” của bài cầu nguyện.

            Ở tuần thứ nhất, chúng ta xin Thiên Chúa cho chúng ta hiểu biết sâu xa về tội và những tác hại của tội, cho chúng ta nhận biết ḿnh là tội nhân và ơn được trở về với Người.

            Ở tuần thứ hai, chúng ta xin Thiên Chúa cho chúng ta được hiểu Ngôi Lời Nhập Thể hơn, để yêu mến Ngài hơn và theo Ngài hơn.

            Ở tuần thứ ba và thứ tư, chúng ta xin Thiên Chúa cho chúng ta được đồng h́nh đồng dạng với Ngài; cụ thể trong tuần ba xin Thiên Chúa cho chúng ta được chia sẻ với Ngài trong đau khổ và xỉ nhục, được thông phần với Ngài trong cuộc thống khổ; và trong tuần thứ tư, chúng ta xin cho được chia sẻ niềm vui và hân hoan của Chúa Phục Sinh.

v. Điểm cầu nguyện

            Mỗi bài cầu nguyện có một hay nhiều điểm cầu nguyện. Điểm cầu nguyện là những gợi ư, nhằm giúp ḿnh có chất liệu để suy nghĩ và cầu nguyện với Thiên Chúa. Tuy mỗi bài có thể có nhiều điểm cầu nguyện, nhưng mỗi người chỉ dùng một số điểm ḿnh thấy ích lợi, trừ phi người hướng dẫn nói khác trong trường hợp cụ thể.

vi. Tâm sự

            Tâm sự là nói chuyện thân thưa với Thiên Chúa, khi đối diện với Thiên Chúa và biết rơ về ḿnh hơn.

            Tâm sự là phần chính của bài cầu nguyện, dù người hướng dẫn chỉ nhắc một vài câu về điều này.

C. XÉT GẪM NHƯ NHẬN ĐỊNH THIÊNG LIÊNG

 

 

HOME     LINH ĐẠO     BẠN ĐƯỜNG LINH THAO          BD1          BD2          BD3          BD4          BD5

 

Chúc bạn an vui hạnh phúc.

Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

[email protected]

 [1] Các bước gợi ư cho một lần cầu nguyện:

1.        Sau khi đă chọn địa điểm tốt nhất để cầu nguyện như ḿnh thấy, đến chỗ đó, và ư thức ḿnh hiện diện trước Thiên Chúa Ba Ngôi, rồi kính cẩn chào Chúa (diễn tả với thân xác nếu không có ǵ ngăn trở).

2.        Xin Chúa Cha ban Thánh Thần của Chúa Yêsu Phục Sinh cho ḿnh , để Ngài thanh tẩy ḿnh, để Ngài giúp ḿnh bỏ những vướng bận đặc biệt trong giờ cầu nguyện này, và xin Ngài giúp ḿnh gặp gỡ Thiên Chúa.

3.        Đặt khung cảnh (v́ thân phận con người, chúng ta đến với Thiên Chúa qua những ǵ hữu h́nh).

4.        Ơn xin (Mỗi bài cầu nguyện đều có ơn xin; Thao viên cần khao khát điều này trước khi xin).

5.        Điểm

6.        Tâm sự với Chúa (Sau mỗi điểm, chúng ta nên tâm sự với Chúa, chứ không nhất thiết phải chờ đến cuối giờ cầu nguyện, v́ các điểm gợi ư chỉ là phương tiện giúp chúng ta gặp gỡ và tâm sự cùng sống hạnh phúc với Chúa ).

[2] Tuy vậy cần lưu ư về t́nh trạng biếng lười của ḿnh; có người không muốn dùng điểm v́ họ làm biếng suy nghĩ cầu nguyện.

                Cũng có bài cầu nguyện cần dùng tất cả số điểm được cho, như trường hợp bài cầu nguyện về “Tội tôi” (LT.55 tt).