HOME     LINH ĐẠO     ĐỂ TỰ DO VÀ HẠNH PHÚC HƠN       HPH1       HPH2       HPH3       HPH4       HPH5

 

 

ĐỂ TỰ DO VÀ HẠNH PHÚC HƠN

 

Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

 

MỤC LỤC:

 

DẪN NHẬP.. 1

PHẦN  MỘT: ĐỂ  LÀM  LINH  THAO.... 3

A. LINH  THAO    G̀?. 3

B. ĐIỀU KIỆN NỘI TÂM ĐỂ LÀM LINH THAO.. 7

C.  TRONG  LINH  THAO.. 9

PHẦN  HAI: NHÂN  HỌC THIÊNG  LIÊNG.... 10

A.  KHUYNH  CHIỀU    KHẢ   NĂNG  CỦA  CON  NGƯỜI 10

B.  CON  NGƯỜI: TINH  THẦN  NHẬP  THỂ.. 14

C.  CON  ĐƯỜNG  THIÊNG  LIÊNG (TU ĐỨC) 16

PHẦN BA: TIẾN  TR̀NH  LINH  THAO.... 32

A.  NGUYÊN    VÀ NỀN  TẢNG.. 33

B.  TỘI 36

C.  LỜI  MỜI  GỌI  CỦA VUA  HẰNG  SỐNG.. 42

D. LỜI THIÊN CHÚA THỰC HIỆN SỨ MẠNG CHA TRAO PHÓ.. 46

E. NGÀY  YNHĂ.. 49

F. CON ĐƯỜNG T̀NH YÊU.. 54

G. PHỤC SINH.. 55

H. CHIÊM NIỆM ĐỂ ĐƯỢC T̀NH YÊU.. 57

*** ĐỂ DUY TR̀ VÀ PHÁT TRIỂN ƠN LINH THAO.. 57

 

 

HOME     LINH ĐẠO     ĐỂ TỰ DO VÀ HẠNH PHÚC HƠN       HPH1       HPH2       HPH3       HPH4       HPH5