HOME     LINH ĐẠO     LINH THAO MƯỜI NGÀY       LTMN1       LTMN2       LTMN3       LTMN4       LTMN5      LTMN6

 

 

LINH THAO MƯỜI NGÀY
NHỮNG  ĐIỂM  GỢI  Ư  GIÚP  CẦU  NGUYỆN

 

Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

MỤC LỤC

 

MỤC LỤC.. 1

NGUYÊN LƯ VÀ NỀN TẢNG.. 2

TUẦN MỘT. 7

TỘI 7

TUẦN HAI 13

TIẾNG GỌI VUA HẰNG SỐNG.. 13

NGÔI LỜI THỰC HIỆN SỨ MẠNG.. 16

NGÀY Y-NHĂ.. 22

TUẦN BA.. 26

TỬ NẠN.. 26

TUẦN BỐN.. 31

PHỤC SINH.. 31

BÀI CẦU NGUYỆN KẾT THÚC.. 34

 

 

HOME     LINH ĐẠO     LINH THAO MƯỜI NGÀY       LTMN1       LTMN2       LTMN3       LTMN4       LTMN5      LTMN6