HOME    THẦN HỌC    MẶC KHẢI        MK1       MK2       MK3       MK4       MK5       MK6       MK7

 

MẶC KHẢI

 

Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

 

 

LỜI ĐẦU.. 2

PHẦN I: KHẢ THỂ MẶC KHẢI 5

A. BIẾT THIÊN CHÚA.. 5

1. Liệu có thể biết 5

2. Thiên Chúa hiện hữu. 7

B. TỰ DO MẶC KHẢI 9

1. Tinh thần- hiện hữu tự do. 9

2. Hữu thể tự do- mầu nhiệm.. 10

C. MÔI TRƯỜNG MẶC KHẢI 10

1. Tri thức của con người tại thế. 10

2. Lời- phương tiện và môi trường mặc khải 12

3. Tự do lắng nghe. 12

Lược tóm.. 14

PHẦN II: MẶC KHẢI TRONG KINH THÁNH.. 16

A. CỰU ƯỚC.. 17

1. Cái chết đến từ con người 17

2. Tuyển chọn Abraham.. 19

3. Thiên Chúa can thiệp vào ḍng lịch sử.. 22

4. Thiên Chúa thành tín. 24

5. Ngôn sứ.. 25

6. Khôn Ngoan. 28

B. TÂN ƯỚC.. 31

1. Tin Mừng nhất lăm.. 31

2. Theo Phaolô. 37

3. Theo Yoan. 39

4. Chúa Phục Sinh Sẽ Trở Lại Vinh Quang. 42

PHẦN III: TRONG D̉NG LỊCH SỬ HỘI THÁNH.. 44

A. CÁC GIÁO PHỤ.. 44

1. Thánh Y Nhă Antiokia. 44

2. Justin. 44

3. Irenée. 45

4. Clément d’ Alexandrie. 47

5. Origène. 48

6. Augustin. 50

B. THỜI TRUNG CỔ.. 51

1. Bonaventura. 51

2. Thomas. 54

3. Công Đồng Trentô. 57

4. Công Đồng Vaticanô I 58

5. Hậu Công Đồng Vatican I 62

C. THỜI HIỆN ĐẠI 64

Hiến Chế Dei Verbum.. 64

PHẦN IV: LỜI T̀NH YÊU CỨU ĐỘ.. 66

A. THIÊN CHÚA LÀ T̀NH YÊU.. 66

1. T́nh yêu. 66

2. Ân sủng diễn tả t́nh yêu. 66

3. V́ yêu Thiên Chúa mặc khải 67

B. ĐỨC YÊSU- DẤU CHỨNG T̀NH YÊU.. 67

1. Tri thức cứu độ. 67

2. T́nh yêu được bày tỏ và chứng thực qua Lời 68

3. Đức Yêsu Kitô, biểu tượng t́nh yêu. 69

LỜI KẾT. 73

THƯ MỤC.. 75

 

HOME    THẦN HỌC    MẶC KHẢI        MK1       MK2       MK3       MK4       MK5       MK6       MK7

 

Chúc bạn an vui hạnh phúc.

Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

[email protected]