Mến Yêu Hằng Ngày, 07-02-2023

Mến Yêu Hằng Ngày

Thứ 3, 07-02-2023

(Mc 7,1-13)

Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?” Người trả lời họ: “Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.” Người còn nói:”Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử! Còn các ông, các ông lại bảo: “Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là “co-ban” nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa” rồi, và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa!” 

Suy Niệm 

“Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.” 

 Có hai điều đơn giản mà chúng ta học được qua Lời Chúa hôm nay: Điều thứ nhất, chúng ta phải sống theo ý Chúa muốn và thánh ý Ngài phải là nền tảng căn bản cho mọi sự. Ý muốn, giới luật và lời dạy bảo của Ngài là nền móng vững chắc cho ta. Thiên Chúa đã thiết lập sự thật của Người như là nền tảng cho cuộc sống con người và chúng ta phải nỗ lực giữ luật Chúa cách khiêm nhường.  Giới luật của Ngài bao gồm tất cả những gì ta học trong giáo lý đức tin đã được mặc khải trong Kinh Thánh và qua Giáo Hội. Giới luật ấy còn là Lời Chúa nói với chúng ta trong cuộc sống thường ngày. Những người Pharisêu đã không thể nhận ra được những sự thật ấy vì họ thiếu lòng khiêm nhường. Thay vì mở lòng ra đón nhận sự thật, họ lại khư khư giữ những tư tưởng và niềm tin của riêng mình. Bởi vậy, nên khi đối mặt với những lời sửa dạy của Đức Giêsu, họ chẳng thể nhận ra lòng thương xót của Chúa dành cho họ và cũng chẳng thể nhận ra sai lầm của mình để mà ăn năn hối cải.

Điều thứ hai, chúng ta nên nhận ra rằng: khi chúng ta tuân theo giới luật và ý định Thiên Chúa muốn trên cuộc đời chúng ta, chúng ta sẽ có một trái tim trinh nguyên và tự do để yêu mến Ngài, đồng thời sẽ không ngần ngại thể tình yêu đó. Chúng ta sẽ thờ phượng Ngài với cả con tim mình, rồi mọi lời nói, hành động của ta tự nhiên sẽ thể hiện tình yêu Chúa trong đời mình. 

Ngày hôm nay, hãy nhìn lại xem bạn đã sẵn sàng để khiêm tốn đón nhận những sự thật Chúa mặc khải chưa và liệu bạn có sẵn sàng để sự thật của Ngài trở thành nền tảng cho cuộc sống của bạn không? Nếu bạn thực sự làm được điều này, bạn sẽ làm mọi sự trong tình yêu và đức vâng phục.

Lạy Chúa, “huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỉ cõi lòng” (Tv 19, 9a).  Xin giúp con yêu mến Luật Thánh Chúa truyền, cùng tuân giữ giới răn của Chúa với tất cả trái tim con. Con tin tưởng vào sự hiện diện của Ngài và những gì  Ngài đã mặc khải cho nhân loại chúng con trong suốt chiều dài lịch sử. Xin Ngài ban ơn giúp con tuân hành ý muốn Ngài và trong sự vâng phục đó, con được biến đổi cả bề trong lẫn bề ngoài. Lạy Chúa, con đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Amen.

—-

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-1-17/fifth-week-in-ordinary-time/

The Danger of Hypocrisy

Tuesday of the Fifth Week in Ordinary Time

“Well did Isaiah prophesy about you hypocrites, as it is written:

This people honors me with their lips, but their hearts are far from me; In vain do they worship me, teaching as doctrines human precepts.”  Mark 7:6-8

Once again, Jesus spoke the hard truth that the Pharisees needed to hear.  He told them directly that they were hypocrites and that they were the ones of whom Isaiah spoke in the quoted passage.  It most certainly was a tense scene.

Setting aside the drama of the encounter, let’s look more clearly at the actual quote from Isaiah.  It says four things: 

This people honors me with their lips.

Their hearts are far from me.

They worship in vain.

They present their own human laws as if they were God’s.

What would the ideal transformation of these hypocritical errors look like?  If the Pharisees were to completely change, what may Jesus say of them?  Perhaps He would say the following:

Your worship of me is holy because you truly embrace my divine will in your life.

Therefore, the honor you give me with your lips flows from your pure heart of faith and love.

So what is the key message we should take from this for our own lives?  We should take from it two simple facts.  First, the will of God must take hold of our lives and become the basis and foundation of everything.  His will, His law, His precepts are our rock foundation.  God has established His truth as the basis of human life and we must strive to humbly embrace His law.  

His law includes all publicly revealed teachings of our faith, found in Scripture and in the Church, and it includes all that we hear God speaking to us in our own lives.  The Pharisees, in their lack of humility, could not see these truths.  Instead, they held onto their own ideas and convictions alone.  God chastised them harshly for this out of love.

Secondly, we should realize that when we embrace the divine law, and His particular will for our lives, we will be pure of heart and will be freed to love Him with outward expressions.  We will worship Him from our hearts and this will flow through our words and actions.  But this will never happen if we do not start with His divine law.

Reflect, today, upon whether or not you are willing to humbly embrace all of the truths that God has revealed and whether you are willing to make them the foundation of your life.  If you do this, all else will flow forth in love and worship.

Lord, help me to love Your holy and divine law.  Help me to embrace it with my whole heart.  I do believe in You and in all that You have spoken through the ages.  I believe in what You speak to my heart regarding my own life.  Give me the grace to embrace Your holy will and, in that embrace, to be transformed both interiorly and exteriorly.  Jesus, I trust in You.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Chiêm ngắm Bí tích Thánh Thể qua đôi mắt của 10 vị thánh

Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể và trong Hội thánh Công giáo. …