Trang chủ / Tri Thức

Tri Thức

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXV Thường niên năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXV Thường niên năm B Watch this video on YouTube CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN NĂM B Mc 9,38-43. 45. 47-48   38 Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXIII Thường niên năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXIII Thường niên năm B Watch this video on YouTube CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN NĂM B Mc 8, 27-35 27 Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường niên năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường niên năm B Watch this video on YouTube CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN NĂM B   Ga 6,54a. 60-69 54a Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời.60 Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XIX Thường niên năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XIX Thường niên năm B Watch this video on YouTube   CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN NĂM B   Ga 6,51-58 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XVIII Thường niên năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XVIII Thường niên năm B Watch this video on YouTube CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN NĂM B                                                      Ga 6,41-51 41 Người Do-thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói: “Tôi là bánh từ trời xuống.”42 Họ nói: “Ông …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XVII Thường niên năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XVII Thường niên năm B Watch this video on YouTube  Câu hỏi Phúc âm Chúa nhật 18 Thường niên – năm B (Ga 6,24-35) Lời Chúa:  24 Vậy khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì …

Xem tiếp »