Có Gì Hay

June, 2019

 • 2 June

  [Có Gì Hay] Tập 18 – Bí tích Truyền Chức Thánh 3

May, 2019

 • 27 May

  [Có Gì Hay] Tập 17 – Bí tích Truyền Chức Thánh 2

 • 20 May

  [Có Gì Hay] Tập 16 – Bí tích Truyền Chức Thánh 1

 • 13 May

  [Có Gì Hay] Tập 15 – Bí tích Thánh Thể 3

 • 6 May

  [Có Gì Hay] Tập 14 – Bí tích Thánh Thể 2

April, 2019

 • 28 April

  [Có Gì Hay] Tập 13 – Bí tích Thánh Thể 1

 • 21 April

  [Có Gì Hay] Tập 12 – Bí tích Xức Dầu 2

 • 14 April

  [Có Gì Hay] Tập 11 – Bí tích Xức Dầu 1

 • 8 April

  [Có Gì Hay] Tập 10 – Bí tích Rửa Tội 4

March, 2019

 • 24 March

  [Có Gì Hay] Tập 8 – Bí tích Rửa Tội 2

 • 18 March

  [Có Gì Hay] Tập 7 – Bí tích Rửa Tội 1

 • 10 March

  [Có Gì Hay] Tập 6 – Bí tích Thêm Sức 3

 • 3 March

  [Có Gì Hay] Tập 5 – Bí tích Thêm Sức 2

February, 2019

 • 28 February

  [Có Gì Hay] Tập 4 – Bí tích Thêm Sức 1

January, 2019

 • 28 January

  [Có Gì Hay] Tập 3 – Bí tích Hoà Giải 3

 • 20 January

  [Có Gì Hay] Tập 2 – Bí tích Hoà Giải 2

 • 13 January

  [Có Gì Hay] Tập 1 – Bí tích Hoà Giải 1