Học Hỏi Phúc Âm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật III Thường Niên Năm A

Xem tiếp »

[Học Hỏi Phúc Âm]: Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa – năm A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA NĂM A Mt 3,13-17   Đọc Mc 1,9-11, Lc 3,21-22 và Mt 3,13-17. Hãy cho biết những điểm giống nhau và khác nhau trong ba trình thuật này về Đức Giêsu chịu phép rửa. Gioan Tẩy giả đã …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Chúa Hiển Linh Năm A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT HIỂN LINH NĂM A Mt 2,1-12 1. Đọc Mt 2,1. Tại sao thánh Mátthêu phải nói rõ là Bêlem của miền Giuđê? Bêlem của Giuđê nằm ở đâu? Bêlem là quê của ai? Đọc 1 Samuen 16,1-13. 2. Tại sao Đức Giê-su được sinh …

Xem tiếp »

Học hỏi phúc âm Chúa Nhật Lễ Thánh Gia năm A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA NĂM A Mt 2,13-15.19-23 Tại sao vua Hêrôđê lại muốn giết các con trẻ ở Bêlem và toàn vùng lân cận? Đọc Mt 2,16. Đọc Mt 2,13. Đây là lần báo mộng thứ mấy cho Giuse? Ai là người báo mộng …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG NĂM A Mt 1,18-24 1. Có bao nhiêu từ Kitô trong chương 1 của Tin Mừng Mát-thêu? Thánh Mát-thêu viết sách Tin Mừng để giúp người Do-thái tin Đức Giêsu là Đấng Kitô, cũng gọi là Đấng Mê-si-a. Vào thời Đức …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG NĂM A Mt 11,2-11 1. Hãy mô tả lại cuộc đời của Gioan Tẩy giả trong Tin Mừng Mát-thêu. Đọc Mt 3,1-17; 4,12.17; 11,2-15; 14,1-13. Cuộc đời của Gioan có liên quan gì với cuộc đời Đức Giêsu không? 2. Đọc …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG NĂM A Mt 3,1-12 1. Lời mời gọi của Gioan Tẩy giả ở Mt 3,2 có giống với lời mời gọi của Đức Giêsu ở Mt 4,17 không? Theo cái nhìn của người Do-thái, Nước Trời là Nước nào? 2. Đọc …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM A Mt 24,37-44 1. Trong Tin Mừng Mát-thêu, có mấy Bài Giảng dài của Đức Giêsu ? Đọc Mt 5-7; 10; 13; 18; 24-25. 2. Đọc các dụ ngôn trong Mt 24,37 – 25,46. Có bao nhiêu dụ ngôn trong …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 34 thường niên Năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lc 23,35-43 Trên thập giá, Đức Giêsu bị thách thức bởi mấy hạng người? Những lời thách thức của họ có điểm nào chung? Những lời thách thức này gợi ta nhớ đến biến cố nào Đức Giêsu đã …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 33 thường niên Năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lc 21,5-19   1. Bài Tin Mừng này diễn ra ở đâu? Ai là người gợi cho Đức Giêsu nói về chuyện Đền thờ? 2. Đền thờ Giêrusalem thời Đức Giêsu đã được xây bởi ai, từ năm nào …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 32 thường niên Năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lc 20,27-38 Câu chuyện trong bài Tin Mừng này diễn ra ở đâu? Đức Giêsu đang làm gì ở đó? Trước khi có cuộc tranh luận trong bài Tin Mừng này, Đức Giêsu đã phải đối diện với mấy …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 31 thường niên Năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lc 19,1-10 Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa ông thu thuế Da-kêu (Lc 19,1-10) với ông thủ lãnh ở Lc 18,18-30. Tìm những điểm giống nhau giữa ông thu thuế Da-kêu trong bài Tin Mừng này …

Xem tiếp »

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lc 18,9-14 Khi đọc những dụ ngôn đặc biệt của Luca như dụ ngôn về người Samaritanô nhân hậu, về người cha nhân hậu, về ông nhà giàu và Ladarô, cũng như về dụ ngôn hai người lên Đền …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXIX thường niên năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lc 18,1-8 Động từ nào xuất hiện nhiều nhất trong bài Tin Mừng này? Ý nghĩa của động từ đó là gì? Đọc Lc 18,1. Đức Giêsu kể dụ ngôn này để dạy điều gì? Làm sao có thể …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII thường niên năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lc 17,11-19 Bài Tin Mừng này có thể chia làm hai phần : Lc 17,12-14 và 17,15-19. Bạn có thấy cách trình bày hai phần này có gì giống nhau không? Đọc Lc 17,12-13. Bạn nghĩ gì về cuộc …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXVII Thường niên Năm C

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXVI thường niên năm C

  HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN Lc 16,19-31 Đọc Lc 16,19-21 và cho thấy sự tương phản trong cuộc sống ở đời này giữa ông nhà giàu và La-da-rô. Ai là người được Chúa thương hơn? Tên La-da-rô nghĩa là gì? (Eleazar, rz^u`). Đọc Lc 16,19-21. …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXV thường niên năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lc 16,1-13 Đọc Lc 16,1-7. Bạn thấy anh quản lý bất lương này có khôn khéo không? Anh ta khôn khéo như thế nào? Anh ta có hành động một cách bất lương không? Đọc Lc 16,8. Con cái …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXIV thường niên năm C

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXIII thường niên năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lc 14,25-33 Trong bài Tin Mừng hôm nay có bao nhiêu câu “…thì không thể làm môn đệ tôi được“? Đám đông cùng đi đường với Đức Giêsu ở Lc 14,25 có phải là môn đệ của Đức Giêsu …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXII thường niên năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lc 14,1.7-14 Trong Tin Mừng Luca, Đức Giêsu được các ông Pharisêu ba lần mời ăn. Hãy tìm những đoạn đó. Bạn thấy bầu khí của ba bữa ăn đó giữa Đức Giêsu với các ông Pharisêu như thế …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXI thường niên năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lc 13,22-30 Đang khi Đức Giêsu trên đường lên Giêrusalem, có chuyện gì xảy ra? Bạn nghĩ gì về câu hỏi của một người ở Lc 13,23? Bạn có câu hỏi tương tự không? Đọc Lc 13,24. Để được …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường niên Năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lc 12,49-53 Trong Tin Mừng Luca, lửa là hình ảnh mang ý nghĩa gì? Đọc Lc 3,9.17; 9,54; 17,29. Đọc Lc 3,16; 24,32; Cv 2,3-4; Malakia 3,2; Huấn ca 2,5; 1 Phêrô 1,7. Bạn thấy lửa còn mang những …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XIX thường niên năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lc 12,35-40 Đọc Lc 12,35-40, bạn thấy có ba nhân vật đến bất ngờ. Họ là ai vậy? Nhân vật nào là quan trọng hơn cả? Vì cả ba nhân vật này đến bất ngờ, nên thái độ cần …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XVIII thường niên năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lc 12,13-21 Đọc Lc 12,13. Bạn nghĩ gì về câu hỏi của một người trong đám đông? Câu hỏi này có lịch sự không? Bạn nghĩ gì về câu trả lời của Đức Giêsu cho anh ta? Đọc Lc …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XVII thường niên năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lc 11,1-13 Đọc Lc 11,1. Tại sao một môn đệ xin Thầy Giêsu dạy cả nhóm về cầu nguyện? So sánh kinh Lạy Cha của Mt 6,9-13 với kinh Lạy Cha của Lc 11,2-4. Tìm những điểm giống nhau …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XVI thường niên năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN C Lc 10,38-42 Đức Giêsu vào một làng kia. Bạn có biết đó là làng nào không? Đọc Ga 11,1.18. Cách tiếp đãi Đức Giêsu của hai chị em Mácta và Maria ở Lc 10,38-42 và ở Ga 11,1-40 có điểm …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XV thường niên năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN C Lc 10,25-37 Người thông luật là người giỏi về điều gì? Ông có nể Đức Giêsu không? Có người nào hỏi câu hỏi giống ông ta không? Xem Lc 18,18. Thay vì trả lời câu hỏi của ông, Đức Giêsu …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XIV thường niên năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN C Lc 10,1-12.17-20 Đọc Lc 10,1-12; 9,1-6. Ngoài Tin Mừng Luca, có Tin Mừng nào nói đến việc Đức Giêsu sai 72 môn đệ không? Việc sai 72 môn đệ có ‎‎ý nghĩa gì đối với người giáo dân không? Đọc …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XIII thường niên năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lc 9,51-62 Luca 9,51 cho thấy Đức Giêsu bắt đầu đi đâu và đến đâu ? Luca 9,31 và 9,51 gọi biến cố này là gì? Lc 9,51 có giống với Ga 3,14; 8,28; 12,32-34 không? Giêrusalem có đóng …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Lễ Mình Máu Chúa Kitô năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA NĂM C Lc 9,11b-17 Trong Tin Mừng Luca, phép lạ bánh hóa nhiều xảy ra ở đâu, lúc nào? trong hoàn cảnh nào? Đọc Lc 9,1-12. Bết-xai-đa ở đâu? Theo Tin Mừng Luca, tại sao Đức Giêsu lại muốn …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM C Ga 16,12-15 Tại sao đoạn Tin Mừng này được chọn để đọc trong ngày lễ kính Chúa Ba Ngôi? Khi sắp về với Chúa Cha, Đức Giêsu thấy mình đã hoàn tất phần công việc Cha giao cho …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm C

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa thăng thiên năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH: CHÚA THĂNG THIÊN Lc 24,46-53 Bài Tin Mừng này nằm trong bối cảnh nào, xảy ra khi nào? Đọc toàn bộ Luca chương 24. Mọi chuyện trong chương này có vẻ xảy ra trong vòng mấy ngày? Có khác với Cv …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục sinh năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH NĂM C Ga 14,23-29 Đức Giêsu nói những lời trong bài Phúc âm này trong bối cảnh nào? Đọc Ga 14,21 và 14,23. Hai câu này có những điểm giống nhau nào ? Và có những khác biệt nào? Đức Giêsu …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật V Phục sinh năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH NĂM C Ga 13,31-33a.34-35  Đức Giêsu nói những lời này khi nào, trong khung cảnh nào? Xin đọc từ đầu chương 13 của Tin Mừng Gioan.  Đọc Ga 13,31-32. Tại sao khi Giuđa đi rồi, Đức Giêsu lại nói : Giờ …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục sinh năm C

  HỌC HỎI TIN MỪNG CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH NĂM C Ga 10, 27-30 Đoạn Tin Mừng này nằm trong bối cảnh nào? xảy ra vào thời gian nào ? Đọc Ga 10,22-26. Đọc Ga 10,24-26. Tại sao những người Do-thái vây quanh Đức Giêsu lại không tin Đức …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật III Phục sinh năm C

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật II Phục sinh năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH NĂM C Ga 20,19-31 Đức Giêsu phục sinh vào nhà khi cửa đóng, và Đức Giêsu cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn : bạn thấy hai chuyện này có vẻ ngược nhau không? Đức Giêsu phục sinh ban …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật I Phục sinh năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT PHỤC SINH Lc 24,1-12 Đọc Luca 8,1-3; 23,49.55; 24,1-11.22-24. Bạn nghĩ gì về các phụ nữ vùng Galilê đã đi theo Đức Giêsu? Tại sao các bà đợi sáng ngày thứ nhất mới ra viếng mộ ? Họ ra viếng mộ để làm gì? …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM C  Ga 8,1-11 Cho biết bối cảnh xảy ra câu chuyện ở bài Phúc âm này (ở đâu, khi nào). So sánh Ga 8,1-2 với Lc 21,37-38; 22,39. Bạn có nhận xét gì không? Đọc Ga 8,1-6a. Đâu là mục …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM C Ga 8,1-11 Cho biết bối cảnh xảy ra câu chuyện ở bài Phúc âm này (ở đâu, khi nào). So sánh Ga 8,1-2 với Lc 21,37-38; 22,39. Bạn có nhận xét gì không? Đọc Ga 8,1-6a. Đâu là mục …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Chay năm C

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Chay năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY  NĂM C Lc 13,1-9 Đọc Lc 13,1. Chuyện gì đã xảy ra với một số người Galilê? xảy ra ở đâu? Đọc Lc 13,2-3. Đức Giêsu nhắc nhở điều gì đối với những người kể lại chuyện đó? Đọc Lc 13,4-5. …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Chay năm C

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Chay năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY NĂM C Lc 4,1-13 Đọc các trình thuật về việc Đức Giêsu chịu cám dỗ trong Phúc âm Mátthêu và Luca (Mt 4,1-11; Lc 4,1-13). Cho biết vài điểm giống nhau và khác nhau. Thành phố Giêrusalem và Đền thờ Giêrusalem …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật VIII Thường niên năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lc 6, 39-45 Đọc Lc 6, 39. Đức Giêsu đòi người lãnh đạo trong cộng đoàn phải là người thế nào? Điều gì có thể làm người lãnh đạo bị mù? Người lãnh đạo bị mù sẽ đưa đến …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật VII Thường niên năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lc 6,27-38 Đọc Lc 6,27. Theo bạn, chúng ta có thể yêu kẻ thù được không? Trong câu trên, “yêu kẻ thù” đồng nghĩa với thái độ nào? Đọc Xuất hành 23,4-5; Châm ngôn 25,21. Kẻ thù của ta …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật VI Thường niên năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lc 6,17.20-26   Đức Giêsu giảng bài Tin Mừng này vào lúc nào, ở đâu và giảng cho ai? Đọc Lc 6,17.18.20. Các Mối Phúc của Mát-thêu 5,3-12 giống với các Mối Phúc của Lu-ca 6,20-23 ở những điểm …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật V Thường niên năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lc 5,1-11   Hãy tưởng tượng những lý do khiến Simon ngần ngại khi Thầy Giêsu bảo ông ra chỗ nước sâu mà thả lưới. Hãy tìm những tên khác của “hồ Ghen-nê-xa-rét.” Simon nói: Dựa vào lời Thầy, …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật IV Thường niên năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN   NĂM C Lc 4,21-30 Đức Giêsu nói hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh Ngài vừa đọc ở hội đường Na-da-rét. Khi nào những lời Kinh Thánh trên mới được ứng nghiệm trọn vẹn? Đọc Lc 7,21-22. Đâu là phản …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật III Thường niên năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lc 1,1-4; 4,14-21 Đức Giêsu về quê Na-da-rét trong quyền năng của Thần Khí (Lc 4,14). Điều này có làm bạn ngạc nhiên không? Đọc Lc 1,35; 3,22; 4,1. Bạn biết gì về ngôi làng Na-da-rét? Nó ở đâu? …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật II Thường niên năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN NĂM C Ga 2,1-11 Trong toàn bộ Tin Mừng Gioan, có mấy đoạn kể chuyện về Đức Giêsu và Mẹ Ngài? Tin Mừng Trong bài Tin Mừng này, có mấy cuộc gặp gỡ trò chuyện cả thảy? Phép lạ ở Cana …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA   năm C Lc 3,15-16.21-22 Đọc Lc 3, 15-16. Hãy cho thấy ông Gioan là người khiêm nhường. Ai đã làm phép rửa cho Đức Giêsu? Khi Đức Giêsu chịu phép rửa, có sự hiện diện của những ai? Khi …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Hiển Linh năm C

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT CHÚA …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT Lc 2,41-52 1.  Đọc Lc 2, 41-42. Bạn nghĩ gì về lòng đạo đức của cha mẹ Đức Giêsu qua đoạn Phúc âm này? 2.  Đọc Lc 2,46-47. Bạn có nghĩ Đức Giêsu năm 12 tuổi là một thần đồng …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm C

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 4 …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Vọng năm C

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 3 …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Vọng năm C

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube  

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng năm C

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 1 …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXXIV Thường niên năm B

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube   HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXXIII Thường niên năm B

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXXII Thường niên năm B

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube  

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXXI Thường niên năm B

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube  

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXX Thường niên năm B

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube  

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXIX Thường niên năm B

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube  

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII Thường niên năm B

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 29 …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXVII Thường niên năm B

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 28 …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXVI Thường niên năm B

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 27 …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXV Thường niên năm B

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 26 …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXIV Thường niên năm B

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube  

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXIII Thường niên năm B

CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN NĂM B Mc 8, 27-35 27 Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai? “28 Các ông đáp: “Họ bảo …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXII Thường niên năm B

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube  

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXI Thường niên năm B

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường niên năm B

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 21 …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XIX Thường niên năm B

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube   CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XVIII Thường niên năm B

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 19 …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XVII Thường niên năm B

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube  Câu hỏi Phúc âm Chúa nhật 18 …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XVI Thường niên năm B

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube  

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XV Thường niên năm B

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube  

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XIV Thường niên năm B

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube  

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XIII Thường niên năm B 5 views

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube  

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XII Thường niên năm B

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XI Thường niên năm B

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật X Thường niên năm B

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Lễ Mình Máu Chúa Kitô năm B

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube  

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm B

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống năm B

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm B

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube  

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh năm B

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh năm B

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh năm B

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube  

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh năm B

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật II Phục Sinh năm B

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube  

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Phục Sinh năm B

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube  

Xem tiếp »

Học hỏi Lời Chúa Chúa nhât Lễ Lá năm B

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube  

Xem tiếp »

Học hỏi Lời Chúa Chúa Nhật V Mùa Chay Năm B

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube  

Xem tiếp »

Học hỏi Lời Chúa Chúa Nhật IV Mùa Chay năm B

 

Xem tiếp »

Học hỏi Lời Chúa Chúa Nhật III mùa Chay năm B

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube  

Xem tiếp »

Học hỏi Lời Chúa chúa nhật II mùa Chay năm B

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube  

Xem tiếp »