Trang nhà / Chuyên Đề / Học Hỏi Phúc Âm

Học Hỏi Phúc Âm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật III Thường Niên Năm A

Xem tiếp »

[Học Hỏi Phúc Âm]: Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa – năm A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA NĂM A Mt 3,13-17   Đọc Mc 1,9-11, Lc 3,21-22 và Mt 3,13-17. Hãy cho biết những điểm giống nhau và khác nhau trong ba trình thuật này về Đức Giêsu chịu phép rửa. Gioan Tẩy giả đã …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Chúa Hiển Linh Năm A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT HIỂN LINH NĂM A Mt 2,1-12 1. Đọc Mt 2,1. Tại sao thánh Mátthêu phải nói rõ là Bêlem của miền Giuđê? Bêlem của Giuđê nằm ở đâu? Bêlem là quê của ai? Đọc 1 Samuen 16,1-13. 2. Tại sao Đức Giê-su được sinh …

Xem tiếp »

Học hỏi phúc âm Chúa Nhật Lễ Thánh Gia năm A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA NĂM A Mt 2,13-15.19-23 Tại sao vua Hêrôđê lại muốn giết các con trẻ ở Bêlem và toàn vùng lân cận? Đọc Mt 2,16. Đọc Mt 2,13. Đây là lần báo mộng thứ mấy cho Giuse? Ai là người báo mộng …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG NĂM A Mt 1,18-24 1. Có bao nhiêu từ Kitô trong chương 1 của Tin Mừng Mát-thêu? Thánh Mát-thêu viết sách Tin Mừng để giúp người Do-thái tin Đức Giêsu là Đấng Kitô, cũng gọi là Đấng Mê-si-a. Vào thời Đức …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG NĂM A Mt 11,2-11 1. Hãy mô tả lại cuộc đời của Gioan Tẩy giả trong Tin Mừng Mát-thêu. Đọc Mt 3,1-17; 4,12.17; 11,2-15; 14,1-13. Cuộc đời của Gioan có liên quan gì với cuộc đời Đức Giêsu không? 2. Đọc …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG NĂM A Mt 3,1-12 1. Lời mời gọi của Gioan Tẩy giả ở Mt 3,2 có giống với lời mời gọi của Đức Giêsu ở Mt 4,17 không? Theo cái nhìn của người Do-thái, Nước Trời là Nước nào? 2. Đọc …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM A Mt 24,37-44 1. Trong Tin Mừng Mát-thêu, có mấy Bài Giảng dài của Đức Giêsu ? Đọc Mt 5-7; 10; 13; 18; 24-25. 2. Đọc các dụ ngôn trong Mt 24,37 – 25,46. Có bao nhiêu dụ ngôn trong …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 34 thường niên Năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lc 23,35-43 Trên thập giá, Đức Giêsu bị thách thức bởi mấy hạng người? Những lời thách thức của họ có điểm nào chung? Những lời thách thức này gợi ta nhớ đến biến cố nào Đức Giêsu đã …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 33 thường niên Năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lc 21,5-19   1. Bài Tin Mừng này diễn ra ở đâu? Ai là người gợi cho Đức Giêsu nói về chuyện Đền thờ? 2. Đền thờ Giêrusalem thời Đức Giêsu đã được xây bởi ai, từ năm nào …

Xem tiếp »