Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXVIII thường niên Năm A

 

PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN A                   

Mt 22, 15-21

(15) Bấy giờ những người Pharisêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Ðức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy.

(16) Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hêrôđê, đến nói với Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. (17) Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xêda hay không?”

(18) Nhưng Ðức Giêsu biết họ có ác ý, nên Người nói: “Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình! (19) Ðưa đồng tiền nộp thuế cho tôi coi!” Họ liền đưa cho Người một đồng bạc. (20) Và Người hỏi họ: “Hình và danh hiệu này là của ai đây?” (21) Họ đáp: “Của Xêda”. Bấy giờ, Người bảo họ: “Thế thì của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”.

 

CÂU HỎI

  1. Đọc Mt 22, 15-16. Ai là những người giăng bẫy để Đức Giêsu phải lỡ lời ? Những người Pharisêu và người thuộc phe Hêrôđê là ai ? Lời nói đầu tiên của họ ở câu 16 có phải là một lời khen thực lòng không ?
  2. Xê-da là ai ? Tại sao câu hỏi của họ về chuyện nộp thuế cho Xê-da (câu 17) lại là một cái bẫy nguy hiểm cho Đức Giêsu ?
  3. Đức Giêsu đã tránh được cái bẫy này bằng cách nào (câu 18 và 19) ?
  4. Câu nào là câu quan trọng nhất trong bài Phúc Âm này ?
  5. « Hãy trả cho Xê-da những gì thuộc về Xê-da ». Qua câu này Đức Giêsu có nhìn nhận quyền của những nhà cầm quyền không ? (xem Công Đồng Vaticanô II, Tuyên ngôn về Tự Do Tôn Giáo, Dignitatis humanae, số 11). Làm tròn bổn phận công dân có phải là điều Chúa muốn không  (xem Rôma 13,1-7)?
  6. « Hãy trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa ». Đâu là những gì thuộc về Thiên Chúa ? Đâu là những gì mang hình ảnh và danh hiệu của Thiên Chúa ?
  7. Thiên Chúa là Đấng Tối Thượng. Bổn phận cao cả hơn của chúng ta là trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. « Trả lại cho Thiên Chúa » nghĩa là gì ?

 

 

 

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thái độ Cấp …

Một tâm hồn kiêu ngạo nguyện cầu

  “Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *