Lời cầu nguyện của người già

Kiểm tra tương tự

Chương Trình: Để Lời Chúa Nên Hồn Sống

Chính Thiên Chúa ‘bước vào’ trong trái tim của chúng ta

  “Chính Thiên Chúa ‘bước vào’ trong trái tim của chúng ta, như Người bước …