Ngắm xem cho tỏ tình yêu 18.3

TÌNH THẬP GIÁ

Thuở ấy ngàn xưa một mối tình

Thiên thu dệt ước vẹn trung trinh

Gian trần cứu chuộc nên hy lễ

Chẳng chút từ nan chẳng ngại khinh

Quạnh vắng đồi cao chiều tím ngắt

Tuôn trào máu thánh cứu sinh linh

Người ơi có thấu Thiên Tình Ái

Thập Giá Tình Yêu ấy chứng minh.

               Muối Biển

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-09-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/09/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hôm nay, chúng …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-09-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/09/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Sống với lòng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *