Nói Với Em (số 17): Linh mục Fx. Vũ Thế Toàn, S.J. nói về Đức Tin (2)

Kiểm tra tương tự

Mùa Vọng, đôi nét nên biết

[…]Cũng giống như Mẹ Maria, chúng ta dành mùa Vọng như một khoảng thời gian …

Chúng ta có Thiên Chúa quan phòng

Một thầy dòng Tên ở Rôma kể câu chuyện này: Trước ngày thi kết thúc …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *