Inauguration of Fr Nghia17

Kiểm tra tương tự

Vòng Hoa Mùa Vọng

“Cầu nguyện không phải là tự nghe mình nói, cầu nguyện là làm thinh và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-12-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06/12/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Cho người đói …