Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-05-2024

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/05/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Sự hiệp nhất

Con bắt đầu ngày sống mới và nhớ đến việc Chúa đã yêu con đến nhường nào. Con tưởng tượng con đang lắng nghe Chúa Giê-su cầu nguyện: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta.” (Ga 17,11) Thật tuyệt vời khi cảm thấy như được Chúa Giê-su chăm sóc qua việc Người dâng chúng con lên cho Chúa Cha. Con suy tư đôi chút về trải nghiệm này.

Con lắng nghe nỗi chờ mong từ nơi Chúa Giêsu: “ Để họ nên một như chúng ta”. Điều này có ý nghĩa gì với con? Con cảm thấy thế nào khi sống trong sự hiệp nhất? Và liệu con đã từng phá vỡ sự hiệp nhất “Sự hiệp nhất”?

Và con cũng suy ngẫm lời ĐTC nhắn nhủ: “Thách thức đối với tất cả người Kitô hữu chúng ta là: không tạo chỗ cho sự chia rẽ và không để tinh thần chia rẽ, cha đẻ của sự dối trá xâm nhập vào chúng ta.” (ĐTC Phanxicô).

Con quyết tâm nuôi dưỡng tinh thần hiệp nhất với anh chị em mình ngay từ hôm nay.

Con dâng lời cầu nguyện theo ý chỉ trong tháng này.

WITH JESUS IN THE MORNING

Unity

Begin your day by remembering how much God loves you. Listen to these words of Jesus: “Holy Father, take care of those you have given me in your name, so that they may be one, as we are one” (Jn 17:11). Imagine Jesus praying this prayer and listen to Him. How beautiful it is to feel that he entrusts us to the Father, to feel cared for by him! Reflect on this experince.

Listen to Jesus’ longing: “That they may be one, as we are one”. What does this mean for you? How do you feel when you live in unity with others? And when you break unity?

Meditate: “The challenge for all of us Christians is: not to give place to division among us, not to let the spirit of division, the father of lies enter into us” (Pope Francis).

Make a resolution for today to nourish communion with your brothers and sisters.

Pray the offering prayer for the prayer intention of the month.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Lớn lên trong tình hiệp nhất

Con nghỉ ngơi đôi chút và tự hỏi bản thân mình: Con cảm thấy thế nào? Con có cảm nhận mình đang được chăm sóc bởi Chúa không? Con đã kinh nghiệm những dấu chỉ nào của tình hiệp nhất? Qua việc Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho chúng con, hôm nay con cũng xin cầu nguyện cho các tu sĩ nam nữ và chủng sinh, đặc biệt cho những người mà con biết, để tình bạn giữa họ với Chúa Giêsu có thể đưa họ đến gần hơn với tha nhân. Nhờ bởi “đời sống cộng đoàn – cũng là một trường học về sự thánh thiện – có thể giúp phát triển mối tương quan giữa họ với tha nhân trong việc lắng nghe sâu sắc hơn các vấn đề, những tổn thương và nhu cầu của con người ngày nay.”

“Sống hoặc làm việc với người khác chắc chắn là một con đường tăng trưởng thiêng liêng” (ĐTC Phanxicô).

Bước thứ Chín của Con Đường Trái Tim mời gọi chúng con sống kinh nghiệm truyền giáo này trong một mạng lưới cộng đồng: “Mạng lưới bao gồm những người sẵn sàng hiến dâng cuộc sống hàng ngày của mình và cộng tác vào sứ mạng lòng thương xót của Chúa Kitô Phục Sinh, qua đó họ có thể tìm thấy chính mình trong bất kỳ hoàn cảnh hay bậc sống nào.”

Con dâng lời cầu nguyện theo ý chỉ tháng này.

WITH JESUS DURING THE DAY

Growing in unity

Take a break from your day and ask yourself: How do you feel? Have you felt cared for by the Father? What signs of unity have you experienced? Just as Jesus prayed for you, pray today for religious women, men religious and seminarians, especially for those you know, that their friendship with Jesus may bring them closer to their brothers and sisters.Through “their life in community – a school of holiness – may grow in their relationship with others, in deep listening to the problems, wounds and needs of the men and women of today.”

“Living or working with others is undoubtedly a path of spiritual development” (Pope Francis).

Step Nine of The Way of the Heart invites us to live this experience of mission in a networked community: “This network is made up of those who by the daily offering of their lives make themselves available to collaborate in the mission of compassion of the Risen Christ, in whatever situation or state of life they find themselves.”

Pray the prayer for the prayer intention of the month.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Nhìn lại ngày sống

Vào cuối ngày, con hít một hơi thật sâu và nhìn lại một ngày của mình kể từ khi thức dậy: cảm xúc của con, những nơi con đã đến và những cuộc gặp gỡ con đã trải qua.

Hôm nay con đã nghe Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha và “xin cho họ nên một như chúng ta”. ĐTC Phanxicô khẳng định rằng “đời sống cộng đoàn… bao gồm nhiều chi tiết nhỏ nhặt hàng ngày”. Con nhìn lại ngày sống: con đã có những cử chỉ nào thể hiện tinh thần hiệp nhất với người khác? Điều này khiến con cảm thấy thế nào? Dựa trên Bước thứ Chín của Con Đường Trái tim, con xem xét liệu con có trau dồi bản thân với tư cách là thành viên trong Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu hay không? Liệu con có làm cho mạng lưới được biết đến và tham gia vào các hoạt động của mạng lưới hay không? Con tạ ơn Chúa vì món quà này.

Con có gây ra sự chia rẽ hay đố kỵ không? Nguyện xin Chúa thứ tha nếu con đã làm như vậy. Con lên kế hoạch cho ngày mai.

Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Review your day

At the end of the day, take a slow, deep breath. Review your day since you woke up: your sensations, the places you went, and the encounters you had.

Today, we listened to Jesus praying to the Father and asking “that they may be one, as we are one”. Pope Francis affirms that “community life… is made up of many small daily details”. Review your day: what details of unity did you have with others? How did this make you feel? In light of Step Nine of The Way of the Heart, consider whether you cultivate your membership in the Prayer Network, whether you make it known and share in its activities. Thank the Lord for this gift.

Have you given rise to division or envy? If so, ask God for forgiveness. And from this reflection, visualize how you want to live tomorrow.

Our Father.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Con có …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Trở nên …