Các Thiên Thần trong Cuộc Thương Khó Chúa Giê-su


Khởi đi từ ý tưởng của Đức Thánh Cha Clemente IX, công trình Các Thiên Thần trong cuộc Thương Khó Chúa Giê-su được thực hiện vào năm 1668 và được đặt trên cầu Lâu đài Thiên Thần với mục đích nhắc nhớ các chặng đường thánh giá trong cuộc thương khó của Chúa Giê-su. Các tác phẩm được thể hiện sao cho khi khách hành hương tiến về Đền thờ Thánh Phê-rô, có thể chiêm ngắm và suy niệm về những sự thương khó của Đấng Cứu Thế.

Công trình do Gian Lorenzo Bernini phác thảo và bản thân ông chỉ hoàn thảnh được hai trong số mười bức tượng đặc biệt này, số còn lại được các học trò của ông thực hiện.

Kiểm tra tương tự

Nhà thờ Thánh Gia ở Barcelona

Với kiến trúc độc đáo, ngôi nhà thờ khiến du khách dường như lạc vào …

Hình ảnh lễ nhận xứ của cha Giuse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *