Quy tụ để phân tán

 

Sau thời gian một năm lao tác trên những cánh đồng sứ vụ, các Giêsu hữu đã cùng hiện diện với nhau để lượng giá kết quả và đề ra những đường hướng mục vụ phù hợp với bối cảnh của Tỉnh Dòng theo những nhu cầu của thời đại. Một trong những cao điểm của chương trình gặp gỡ là Thánh Lễ tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn lành Ngài đã ban cho Tỉnh Dòng qua chính đời sống và sứ mạng của từng Giêsu hữu; Thiên Chúa đã ban cho Dòng nhiều cộng tác viên thiện chí để cùng xây dựng Nước Chúa; tạ ơn Thiên Chúa vì những sứ vụ Dòng đã thực hiện cho từng con người cụ thể. Qua hiến lễ tạ ơn, Dòng Tên cũng dâng lên Chúa những thao thức và mơ ước trong thời gian tới.

Các cha đồng tế vái hương
Cộng đoàn

Thánh Lễ tạ ơn được cử hành nội bộ. Cha Giám Tỉnh Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, SJ chủ tế. Các Cha trong Dòng đồng tế và các thầy cùng tham dự.

Cha Giám Tỉnh Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, SJ giảng lễ

Chia sẻ Tin Mừng Mt 18, 12-14, Cha Giám Tỉnh Giuse tập trung vào những cụm từ “chiên đi lạc – mục tử đi tìm chiên về – mục tử vui”. Trước hết, Cha Giuse chia sẻ về động từ “πλανηθῇ – đi lạc”. “Đi lạc” có nghĩa sâu xa là xa rời Thiên Chúa vì chiên sai hoặc đường sai. Chiên có thể sai lạc về đời sống luân lý, lệch lạc về đức tin và những thái độ sống lệch lạc. Chính những lệch lạc làm chiên không thấy hạnh phúc bên Chủ Chiên là chính Thiên Chúa, nên muốn đi con đường của riêng mình. Thứ đến, Cha Giuse chia sẻ về ơn gọi của người mục tử – chăm sóc và tìm chiên lạc. Noi gương Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, những người bạn đường của Đức Kitô không bỏ rơi anh em đồng loại và bỏ rơi chính mình nhưng biết quan tâm chăm sóc đến bản thân và người khác. Đây là lối sống của một người có tình yêu thương, có tình thân và có sự hiểu biết trong mỗi công việc cũng như trong từng đối tượng tông đồ. Cuối cùng, Cha Giuse chia sẻ về động từ “χαίρε – vui mừng”. Giống như lời chào “mừng vui lên” khi Sứ Thần truyền tin cho Mẹ Maria, mỗi Giêsu hữu cũng vui mừng vì ơn Chúa tác động lên từng con chiên và lên từng Giêsu hữu. Thiên Chúa đã ban ơn để mục tử có thể tìm thấy chiên và chính con chiên cũng nằm yên cho mục tử có thể vác về. Trong Tỉnh Dòng Tên Việt Nam, động từ “χαίρε – vui mừng” cũng có thể được sử dụng khi Thiên Chúa ban cho Dòng mỗi ngày đông thành viên hơn. Mỗi thành viên nhiều sáng kiến và nhiệt huyết tông đồ; đồng thời, có khao khát trở nên những người mục tử phục vụ trong vườn nho của Thiên Chúa. Đây chính là niềm vui mừng mà mỗi Giêsu có thể dâng lên Thiên Chúa như một hiến lễ tạ ơn.

Các cha đồng tế

Cuối Thánh Lễ, Cha Giám Tỉnh Giuse đã thay mặt Tỉnh Dòng để cám ơn từng thành viên trong Dòng vì lối sống và những hoạt động dấn thân trong một năm. Theo đó, Cha cũng mời gọi từng thành viên trong Dòng tiếp tục dấn thân lên đường với những ước mơ lớn và táo bạo để chung tay Nước Chúa – không chỉ ở Việt Nam nhưng còn ở môi trường quốc tế.

Pr. Nguyễn Văn Đương, SJ

Kiểm tra tương tự

Đức kiên nhẫn của các vị thánh

Hầu hết chúng ta đều cần thăng tiến trong sự kiên nhẫn, nhưng phần nhiều …

Cách các thánh chữa lành tình bạn bị tổn thương

“Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được …