Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 07/2016 (số 15)

Ban truyền thông Giáo Xứ Tạo Tác
19/07/2016

Link download:http://dongten.net/wp-content/uploads/2016/07/15.-TTMY-15.pdf

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 54

   

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 53

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *