Cấu Trúc Chuỗi Mân Côi

Chuỗi Mân Côi gồm những kinh gì và ý nghĩa của những kinh đó như thế nào, xin mời xem clip dưới đây hầu giúp chúng ta phần nào ý thức hơn khi đọc và suy niệm Kinh Mân Côi.

Ban Truyền Thông Giáo Xứ Tạo Tác

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 70

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *