Cấu Trúc Chuỗi Mân Côi

Chuỗi Mân Côi gồm những kinh gì và ý nghĩa của những kinh đó như thế nào, xin mời xem clip dưới đây hầu giúp chúng ta phần nào ý thức hơn khi đọc và suy niệm Kinh Mân Côi.

Ban Truyền Thông Giáo Xứ Tạo Tác

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 64

TTMY 64  

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 63

TTMY 63  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *