Danh sách các bề trên Tổng quyền và Tổng Hội trong lịch sử

Các đại biểu Tổng Hội 35

List of the Generals

List of General Congregations

1.Ignatius of Loyola, Apr 19, 1541 – July 31, 1558
2. Diego Laynez, July 2, 1558 – Jan 19, 15651. June 19 – Sept 10, 1558
3. Saint Francis Borgia, July 2, 1565 – Oct 1, 15722. June 21 – Sept 3, 1565
4. Everard Mercurian, Apr 23, 1573 – Aug 1, 15803. Apr 12 – June 16, 1573
5. Claudio Aquaviva, Feb 19, 1581 – Jan 31, 16154. Feb 7 – Apr 22, 1581

5. Nov 3, 1593-Jan 18, 1594

6. Feb 21 – Mar 29, 1608

6. Muzio Vitelleschi, Nov 15, 1615 – Feb 9, 16457. Nov 5, 1615 – Jan 26, 1616
7. Vincenzo Carafa, Jan 7, 1646 – June 8, 16498. Nov 21, 1645 – Apr 14, 1646
8. Francesco Piccolomini, Dec 21, 1649 – June 17, 16519. Dee 13, 1649 – Feb 23, 1650
 9. Luigi Gottifredi, Jan 21,1652 – March 12, 165210. Jan 7 – Mar 20, 1652
10. Goswin Nickel, Mar 17, 1652 – July 31, 1664
11. Giovanni Paolo Oliva, Vicar June 7, 1661General, July 31, 1664 – Nov 26, 168111. May 9 – July 27, 1661
12. Charles de Noyelle, July 5, 1682 – Dec 12, 168612. June 22 – Sept 6, 1682
13. Tirso Gonzalez, July 6, 1687 – Oct 27, 170513. June 22 – Sept 7, 1687

14. Nov 19, 1696 – Jan 16, 1697

14. Michelangelo Tamburini, Jan 31, 1706 – Feb 28, 173015. Jan 20 – Apr 3, 1706
15. Frantisek Retz, Nov 30, 1730 – Nov 19, 175016. Nov 19, 1730 – Feb 13, 1731
16. Ignazio Visconti, July 4, 1751 – May 4, 175517. June 22 – Sept 5, 1751
17. Luigi Centurione, Nov 30, 1755 – Oct 2, 175718. Nov 18, 1755 – Jan 28, 1756
18. Lorenzo Ricci, May 21, 1758 – Aug 16,177319. May 9 – June 18, 1758
19. Tadeusz Brzozowski, Aug 7, 1814 – Feb 5, 1820
20. Luigi Fortis, Oct 18, 1820 – Jan 27, 182920. Oct 9 – Dec 10, 1820
21. Jan Roothaan, July 9, 1829 – May 8, 185321. June 30 – Aug 17, 1829
22. Pieter Beckx, July 2, 1853 – Mar 4, 188722. June 22 – Aug 31, 1853
23. Anton Anderledy, Vicar Sept 24, 1883General Mar 4, 1887 – Jan 18, 189223. Sept 16 – Oct 23, 1883
24. Luis Martin, Oct 2, 1892 – Apr 18,190624. Sept 24 – Dec 5, 1892
25. Franz Wemz, Sept 8, 1906 – Aug 19, 191425. Sept 1 – Oct 18, 1906
26. Wlodmir Ledochowski, Feb 11, 1915 – Dec 13, 194226. Feb 2 – Mar 18, 1915

27. Sept 8 – Dec 21, 1923

28. Mar 12 – May 9, 1938

27. John Baptist Janssens, Sept 15, 1946 – Oct 5, 196429. Sept 6 – Oct 23, 1946

30. Sept 6-Nov 11, 1957

28. Pedro Arrupe, May 22, 1965 – Sept 3. 198331. May 7 – July 15, 1965 Sept 8 – Nov 17, 1966

32. Dec 2, 1974 – Mar 7, 1975

29. Peter-Hans Kolvenbach, Sept 13. 1983 –33. Sept 2- Oct 25, 1983

34. Dec 5 to Mar 22, 1995[1]

30. Adolfo Nicolas, Jan 19, 200835.    Jan 7 – Mar 6, 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: William  V. Bangert, S.J., A History of the Society of Jesus, Missouri, The Institute of Jesuit Sources, 1986, p. 529

[1]Thông tin về cha Peter-Hans Kolvenbach và Adolfo Nicolas mới được cập nhật thêm so với trích dẫn từ nguồn.

Kiểm tra tương tự

11 bước ra quyết định theo phương pháp I Nhã

Trong cuộc sống, rất nhiều khi chúng ta phải lựa chọn giữa điều này và …

Trạm nước mát cho muôn người

Với tầm nhìn vươn đến một cộng đồng huynh đệ phát triển bền vững, Ban …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *