“Duyên Tình Giêsu”

Hẹn ước trăm năm tiếp bước cùng

Duyên se nối kết chẳng lao lung

Tình tơ chắp cánh muôn ân phúc

Thắm chỉ xua tan giá lạnh lùng

Muối biển cho thơm men rượu chúc

Ươm đèn đức ái sáng thiên cung

Yêu thương mở lối lòng nhân thế

Nghĩa trọn câu thề vẹn chữ trung.

Muối Biển

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *