Giáo Lý Cộng Đồng: Cách Thức & Các Giai Đoạn Mạc Khải

Thiên Chúa đã mặc khải chính mình cho con người bằng cách nào? Và Ngài tỏ lộ cho con người biết về Ngài chỉ một lần mà thôi, hay tiệm tiến qua thời gian? Nếu qua thời gian, thì đó là những thời khắc nào? Clip ngắn sau đây, phần nào giải đáp những câu hỏi đó.

Ban truyền thông Giáo xứ Tạo Tác

Kiểm tra tương tự

Tạo Tác Mến Yêu số 72 – Sa Mạc Và Miền Đất Hứa

TTMY 72

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *