Giáo Lý Cộng đồng: Giới Thiệu Bố Cục Sách Kinh Thánh

Bài trước, chúng tôi đã trình bày: Kinh Thánh-Sách ghi Lời Thiên Chúa. Ở bài này, chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu về bố cục nội dung sách Kinh Thánh bao gồm Cựu Ước và Tân Ước. Các sách này được viết ra trong một thời gian dài gần 1500. Như thế làm sao có thể xác định đâu là sách thánh và đâu không phải là sách thánh? Clip sau đây sẽ trả lời cho câu hỏi trên và đồng thời cũng giới thiệu điểm trọng tâm của sách Cựu Ước và Tân Ước.

Ban truyền thông Giáo xứ Tạo Tác

Kiểm tra tương tự

Tạo Tác Mến Yêu số 72 – Sa Mạc Và Miền Đất Hứa

TTMY 72

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *