Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-07-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10/07/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Đón nhận ơn gọi

Thật tuyệt vời biết bao khi con bắt đầu một ngày mới với lời mời gọi của Chúa: “Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.” (Mt 10,1-7).

Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng được như các môn đệ của Người, để con đáp trả lời mời gọi của Chúa và sẵn sàng thực hiện những điều kỳ diệu mà Chúa đã hoạch định cho những ai tin vào Ngài. Xin cho chúng con luôn sẵn sàng. “Chúa đã gọi đích danh. Không ai trong chúng con là Kitô hữu một cách tình cờ, tất cả chúng con đều được gọi.” (ĐTC Phanxicô).

Con xin phó thác ngày hôm nay cho Chúa qua lời kinh dâng hiến.

WITH JESUS IN THE MORNING

Welcoming the call

How beautiful it is to begin a new day and to feel called by God: “When Jesus had thus called his twelve disciples, he gave them power over unclean spirits, to cast them out and to cure every disease and every sickness” (Mt 10:1-7).

Like the disciples, we too want to accept your call and make ourselves available to perform the wonders you have planned for those who believe in you. We want to be always ready. “You have been called by name. None of us is a Christian by chance, we were all called by name” (Pope Francis).

We entrust this day to You through the prayer of offering.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Trở thành tông đồ thứ mười ba

“Tông đồ là một từ liên quan đến chúng ta: từ ‘tông đồ’ nhắc chúng ta nhớ đến nhóm Mười Hai tông đồ được Chúa Giêsu chọn. Đôi khi chúng ta gọi “tông đồ” là một vị thánh, hoặc nói chung là các Giám mục: họ là tông đồ, vì họ ra đi nhân danh Chúa Giêsu. Nhưng chúng ta có biết rằng trở thành tông đồ liên quan mật thiết đến mỗi Kitô hữu? Và rằng điều đó liên quan đến từng người trong chúng ta không?” (ĐTC Phanxicô).

Xin cho con đáp trả câu hỏi này một cách sâu sắc, cố gắng mở lòng mình với Đức tin và trở thành tông đồ giữa những anh chị em đang chịu đau khổ.

Xin cầu nguyện theo ý nguyện hàng tháng của ĐTC.

WITH JESUS DURING THE DAY

To be the thirteenth apostle

“Apostleship is a word that concerns us: the word ‘apostle’ reminds us of the group of the Twelve disciples chosen by Jesus. Sometimes we call “apostle” some saint, or more generally the Bishops: they are apostles, because they go in the name of Jesus. But are we aware that being apostles concerns every Christian? Are we aware that it concerns each one of us?” (Pope Francis).

Let us try to answer these questions in depth, trying to open our hearts to the Truth and to become apostles among our suffering brothers and sisters.

Pray the monthly prayer for the Pope’s prayer intention.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Tưởng nhớ

Con dành một phút thinh lặng và suy ngẫm về ngày sống này với lòng biết ơn. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì đã gọi con đến với Ngài và cộng tác vào sứ mạng của Ngài.

Xin cho cho con nghĩ về những lúc Chúa kêu mời mà con không đáp lại. Những lúc con cứng lòng và khiến anh chị em mình cảm thấy xa cách.

Lạy Chúa, xin hãy thứ tha, và xin cho con đừng cứng lòng mà sẵn sàng chăm sóc thế giới và những người cần giúp đỡ để đối mặt với những thử thách mà cuộc sống mang đến cho họ.

Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE NIGHT

Remembering

Take a moment of silence and reflect over your day with gratitude. Thank the Lord for calling you to be with Him and to collaborate in His mission.

Think of those times when the Lord has called you and you did not respond. Those times when you have hardened your heart and made your brothers and sisters feel this hardness.

Ask forgiveness for the times when you have had a hard heart. Ask the Lord to make your heart docile and available to care for the world and for people who need help in facing the trials that life presents to them.

Our Father...

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.


 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Chiêm ngắm Bí tích Thánh Thể qua đôi mắt của 10 vị thánh

Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể và trong Hội thánh Công giáo. …