Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-01-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/01/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Tiếng gọi của tội nhân
Trong bài Tin Mừng hôm nay, con lắng nghe lời Chúa Giê-su nói rằng: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mc 2,13-17). Đối với Chúa Giê-su, những người tội lỗi không bị từ chối hay loại bỏ, họ đều là những anh chị em được mời gọi hoán cải và hiệp thông. Lạy Cha nhân lành, trong ngày mới này, xin Ngài kéo trái tim con một lần nữa đến gần hơn với Trái tim Chúa Giê-su, Người luôn mời gọi con hoán cải mỗi ngày. Con đặt vào bàn tay Cha những người gây ra chiến tranh trên thế giới; nguyện xin Chúa Thánh Thần giúp họ trở nên những người ủng hộ hòa bình. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

The call of sinners
In today’s Gospel, we hear Jesus tell us: “It is not the healthy who need a physician, but the sick; I have not come to call the righteous, but sinners” (Mk 2:13-17). For Jesus, sinners are not rejected or excluded; they are men and women called to reconciliation and communion. Gracious Father, on this new day, draw my heart close once again to the Heart of your Son Jesus, who calls me each day to conversion. I place in your hands those who are at the root of the wars in the world; may your Holy Spirit make them advocates of your peace. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Hãy theo Thầy 
Bởi lẽ cuộc sống xã hội là một sự trao đổi của ân sủng và phục vụ, và vì mỗi người đều cần đến nhau, Chúa Giêsu mời gọi con đi theo Ngài, như cách Ngài mời gọi hàng ngàn anh chị em khác. Con dành thời gian thinh lặng để cầu nguyện theo ý chỉ ĐGH: “Nguyện xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nhận ra những đặc sủng khác nhau trong cộng đoàn Kitô hữu, và khám phá ra sự phong phú của những truyền thống và lễ nghi khác nhau trong Hội Thánh Công giáo.” Trong tình hiệp thông với những ai được mời gọi theo Chúa Giêsu cùng sự đa dạng về cách biểu đạt và ngôn ngữ của Ngài, con cầu nguyện rằng: “Xin giúp chúng con hiểu rõ trái tim mình và quyết tâm về hành động của mình.”

WITH JESUS DURING THE DAY

Follow me
Because our social life is a mutual exchange of gifts and services, and because each of us needs each other, Jesus calls me to follow him, as he calls thousands of other brothers and sisters. Take a moment of silence to make this prayer intention of the Pope: “May the Holy Spirit help us to recognize the various charisms in the Christian community and to discover the richness of the different ritual traditions within the Catholic Church.” In communion with all those called to follow Jesus in his diversity of expressions and languages, we say: “Help me to understand with my heart and to commit to my actions.”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Này con đây
Lạy Chúa, khi ngày dần buông, con lại đến trước nhan Ngài. Con lắng nghe lời thì thầm của Chúa Thánh Thần. Con suy ngẫm những điều đã diễn ra trong suốt ngày hôm nay: con cảm tạ vì lời mời gọi mà Ngài dành cho con và cho tất cả những anh chị em khác. Liệu con có đánh giá người khác bởi những khác biệt nơi họ hay không? Con có nhận thức được sự đa dạng của những đặc sủng khác nhau trong cộng đoàn Ki-tô hữu, và chào đón tha nhân như một sự phong phú hay chưa? Lạy Cha, xin tha thứ những lần con lỗi phạm, và con quyết tâm thực hiện một hành động cho hòa bình và yêu thương với mội người anh chị em vào ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Here I am 
The day is coming to an end. Here I stand before you again, Lord. I hear the whisper of your Spirit within me. I remember what has transpired throughout this day: I give thanks for your call to me and many other men and women. Do I often judge others by their differences? Am I aware of the diversity of charisms in my Christian community, and welcomed them as a richness? I ask for forgiveness and tomorrow I propose to make an action of peace and love towards someone. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …