Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-01-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/01/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Con đang tìm kiếm điều gì?

“Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy.” (Ga 1,35-42) Chúa đánh thức con vào sáng sớm với những lời trong bài Tin Mừng. Một câu hỏi hiện lên trong đầu con: con tìm kiếm điều gì trong suốt ngày sống? Đích đến cho những nỗ lực của con là gì? Liệu con có tìm kiếm điều gì khác hơn là sự hiện hiện của Chúa chăng? Lạy Cha, con không mong gì hơn là được ở lại với Ngài. Này con đây, trong ngày mới này, con hiệp thông với Giáo Hội với những truyền thống nghi lễ khác nhau. Một lần nữa con đặt trái tim mình gần hơn với Thánh Tâm Chúa Giê-su, Ngài hiến thân vì con và mời gọi con đến với Ngài qua Bí tích Thánh Thể. Lạy Cha chúng con….

WITH JESUS IN THE MORNING

What are you looking for?

“When they saw where he was staying, they stayed with him.” (Jn 1:35-42). The Lord awakens you this morning with these words from the Gospel. An existential question arises in you: what do you seek throughout the day? What is the ultimate goal of your efforts? Do you seek anything other than the presence of God? Father, I desire nothing more than to dwell with you. Here I am, on this new day, united to the Church with its different ritual traditions. Place once again my heart close to the Heart of your Son Jesus, who offers himself for me and who comes to me in the Eucharist. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Đây là Chiên Thiên Chúa

Con dừng lại đôi chút để phản tỉnh qua những nhắn nhủ của ĐGH Phanxicô: “Cũng như khi Gioan Tẩy Giả đề cập tới Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, các môn đệ của ông đã hiểu Chúa Giêsu thực sự là ai và bắt đầu đi theo Ngài, thì đối với chúng ta, danh hiệu này cũng phải ám chỉ kinh nghiệm của chúng ta về Chúa Giêsu trên thập tự giá: Ngài đã chết vì tội lỗi của chúng ta. Chính kinh nghiệm này khiến chúng ta theo Chúa, vì chúng ta cảm thấy rằng hạnh phúc và sự cứu rỗi của chúng ta ở đó; vì chúng ta cảm nhận và nhận ra nơi đó có ý nghĩa đích thực của cuộc đời chúng ta.” Kính mừng Maria…

WITH JESUS DURING THE DAY

Behold the Lamb of God

Pause for a moment to reflect on these words of Pope Francis: “Just as when John the Baptist referred to Jesus as the Lamb of God, the one who takes away the sins of the world, his disciples understood who Jesus really was and began to follow him, so too for us this designation should refer us to the experience we had before Jesus on the cross: he died for our sins. It is this experience that makes us follow the Lord. Not so much by imitation, but because we feel that therein lies our happiness and our salvation; because we feel and realize that therein lies the true meaning of our life.” Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Gương mặt của Chúa

Trước khi tắt đèn, con dành thời gian thinh lặng để nhận ra sự hiện hiện của Chiên Thiên Chúa trong ngày hôm nay. Con cảm tạ Chúa Giê-su vì đã gửi Chúa Thánh Thần giúp con nhận ra Ngài chính là ý nghĩa của cuộc đời con. Nguyện xin Chúa tha thứ những khi con tìm kiếm những điều khác hơn là tìm kiếm Ngài, những lần con làm chỉ vì bắt chước người khác. Lạy Chúa, con ước mong tìm kiếm gương mặt của Chúa trong cuộc sống mỗi ngày của con. Xin Chúa Thánh Thần giúp con nhận ra Chúa nơi những đặc sủng khác nhau trong cộng đoàn Kitô hữu, và khám phá ra sự phong phú của những truyền thống nghi lễ khác nhau trong Hội Thánh Công giáo. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

The face of the Lord

Before turning off your light this evening, take a few minutes of silence to recognize the presence of the Lamb of God in your day. Thank you, Jesus, for your Holy Spirit, who has helped me to realize that you are the true meaning of my life. I ask your forgiveness for all the things I have done apart from you, for the times I have acted in imitation of others. I want to seek your face in my life every day. May your Holy Spirit help me to recognize you in the various charisms of the Christian community and to discover you through the richness of the different ritual traditions within the Catholic Church. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Món quà của …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Làm điều thiện …