Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-05-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/05/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Lễ Ngũ Tuần

Trời đã sáng, con hít một hơi thật sâu. Hôm nay là Chúa Nhật Lễ Ngũ Tuần. Một biểu tượng của Chúa Thánh Thần đó là: gió, hơi thở của sự sống.

Suy ngẫm Lời Chúa: ‘“Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.’ Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: ‘Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần'”. (Ga 20,21-22). Con tưởng tượng khung cảnh đó và đặt mình ở nơi ấy, cảm nhận cách Chúa Giêsu thở và đổ đầy Thánh Thần trên con.

“Hôm nay, trong ngày lễ này, con tự hỏi: con có ngoan ngoãn bước theo tiếng thầm thì của Thánh Thần, hay con làm theo những ý định của mình mà không để Ngài biến đổi? Cách sống đức tin của con có nương theo Chúa Thánh Thần không?” (ĐTC Phanxicô).

Con dâng lời cầu nguyện cho các tu sĩ nam nữ trong quá trình đào tạo để họ có thể để cho mình được Chúa Thánh Thần soi sáng, Đấng hướng dẫn chúng ta. “Trong hành trình vĩ đại của cuộc đời, Ngài hướng dẫn chúng ta đâu là nơi bắt đầu, con đường để lựa chọn, và phải ăn nói thế nào.” (ĐTC Phanxicô)

WITH JESUS IN THE MORNING

Pentecost

It is dawn, take a deep breath. Today is Pentecost Sunday. A symbol of the Holy Spirit: the wind, the breath of life.

Reflect on the Word of God: “Peace be with you! As the Father has sent me, I am sending you.” And with that he breathed on them and said, “Receive the Holy Spirit'” (Jn 20:21-22). Imagine the scene and put yourself in it, feeling how Jesus breathes and fills you with the Holy Spirit.

“Today, on this feast, ask yourself: Are you docile to the harmony of the Spirit or do you follow your ideas, without letting yourself be transformed by Him? Is your way of living the faith docile to the Spirit?” (Pope Francis).

Offer a prayer offering for religious men and women in formation so that they may allow themselves to be inspired by the Holy Spirit who guides us “In the great journey of life, He teaches us where to begin, what paths to take and how to walk” (Pope Francis).

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Cùng Với Chúa Thánh Thần

Con tạm dừng ngày sống và ý thức xem con đã cảm nhận được hoạt động của Chúa Thánh Thần trong ngày của mình như thế nào. Con cầu xin Ngài tiếp tục đổ đầy cho con sức mạnh và tình yêu của Ngài.

Con hiệp nhất với ý chỉ cầu nguyện của ĐTC bằng lời cầu nguyện sau đây: “Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa thúc đẩy Giáo Hội, nhờ đó, trong sứ mạng của mình, Giáo Hội luôn làm chứng và loan báo, với lòng nhiệt thành mới mẻ, niềm vui nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu: Hôm nay, con cầu nguyện cho các tu sĩ nam nữ và chủng sinh, để họ có thể trở thành “những nhà truyền giáo bằng Thánh Thần”, những người dũng cảm mở lòng ra cho hoạt động của Chúa Thánh Thần và can đảm loan báo sự vĩ đại của Thiên Chúa” (ĐGH Phanxicô).

Con cầu nguyện cho ý chỉ trong tháng dành cho các chủng sinh và tu sĩ đang được đào tạo.

WITH JESUS DURING THE DAY

With Spirit

Pause in your day and become aware of how you have perceived the action of the Holy Spirit in your day. Ask Him to continue to fill you with his strength and love.

Unite yourself to the Pope’s prayer intention with the following prayer: “Holy Spirit, you impel the Church so that, in her mission, she may always witness and announce, with renewed enthusiasm, the joy that springs from the encounter with Jesus: We pray to you today for religious women, men religious and seminarians, that they may be “evangelizers with Spirit”, who fearlessly open themselves to the action of the Holy Spirit and courageously announce the greatness of God” (Pope Francis).

Pray the prayer of the month for the seminarians in formation.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến!

Ngày sắp kết thúc. Hôm nay cộng đoàn Ki-tô hữu long trọng cử hành Lễ Ngũ Tuần. Con nhìn lại một ngày của mình: con có sống ngày hôm nay với Thánh Thần, tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy sức sống không?

Con cảm ơn Chúa vì món quà này đã khuyến khích con thực hiện sứ mạng lòng thương xót dành cho thế giới.

Con suy niệm những lời này của ĐTC Phanxicô: “Hãy kêu cầu Chúa Thánh Thần mỗi ngày”. “Khi con đón nhận Người, Chúa Thánh Thần làm cho con ngày càng đi sâu hơn vào trái tim của Chúa Kitô để con có thể được đổ tràn đầy tình yêu, ánh sáng và sức mạnh của Người”. Con kết thúc một ngày bằng cách cầu khẩn: Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến!

Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Come Holy Spirit!

This day is about to end. Today we celebrate the Solemnity of Pentecost. Review your day: did you live today with Spirit, full of enthusiasm, full of life?

Thank the Lord for this gift that encourages us in the mission of compassion for the world.

Meditate on these words of Pope Francis: “Call upon the Holy Spirit every day.” “When you receive him, the Holy Spirit makes you enter more and more into the heart of Christ so that you may be ever more filled with his love, his light and his strength” (Pope Francis). End your day by invoking: Come Holy Spirit!

Our Father.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hoà giải Con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Sự vâng phục …