Tông Đồ Cầu Nguyện, 29-01-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29/01/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Loan báo Lòng Thương Xót

“Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào.” (Mc 5,1-20) Lạy Chúa, con đến với Ngài khi bắt đầu ngày mới để dâng lên Chúa việc con làm và những cuộc gặp gỡ; xin Ngài tăng thêm nhận thức của con về tình thương Chúa trong cuộc sống, cũng như ước muốn làm chứng cho tha nhân. Con dâng Chúa những anh chị em xung quanh con đang đợi gặp Người. Xin Mẹ Maria, là Mẹ của Chúa và cũng là Mẹ chúng con, giúp họ mở lòng và cho con lời lẽ khôn ngoan để đến với họ. Mừng vui lên, hỡi Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Proclaiming mercy

“Go home to your family and tell them all that the Lord has done for you in his mercy.” (Mk 5:1-20) Lord, we come to you at the beginning of this day, and offer you our activities and encounters; increase our awareness of your mercy in our life and our desire to bear witness to it around us. We pray to you for those around us who are waiting to meet you. May Mary, your Mother and our Mother, open their hearts and give me the words to reach them. Rejoice, Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Trưa nay, con cùng với tất cả các thành viên của Mạng lưới Cầu nguyện của ĐTC cầu xin Chúa Thánh Thần giúp con nhận ra các đặc sủng trong Giáo hội. Và với những lời của ĐTC Phanxicô, con tự hỏi rằng: “Có ân sủng nào mà Chúa đã mang đến trong con và anh chị em con trong cộng đoàn Kitô giáo được thừa nhận và ủng hộ không? Và bản thân con phải cư xử như thế nào với món quà này?” Con thinh lặng vài phút để suy ngẫm. Lạy Chúa Thánh Thần, xin soi sáng con.

WITH JESUS DURING THE DAY

It is noon, and we join all the members of the Pope’s Prayer Network in praying that the Spirit will help us to recognize the different charisms in the Church. And with the words of Pope Francis, we can ask ourselves, “Is there a charism that the Lord has brought to birth in me, and that my brothers and sisters in the Christian community have recognized and encouraged? And how do I myself behave with regard to this gift?” remain a few minutes in silence to reflect. Holy Spirit, inspire us.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Tạ ơn, xin ơn, tạ lỗi

Vào cuối ngày hôm nay, con dừng lại và hồi tưởng về những gì con đã làm kể từ sáng hôm nay. Con tạ ơn Chúa vì những món quà Ngài ban cho con mỗi ngày. Đó là thứ mà con không nhận ra được: sự sống, sự quan tâm và tình yêu Ngài dành cho con. Con cầu xin Chúa thứ tha vì đã không nhận ra rằng mọi sự đều là ân sủng và đến từ Thiên Chúa; con cầu xin Chúa đón nhận con trong tình thương của Ngài. Ngày mai sẽ là một ngày mới, và Chúa đã xem thấy trước những điều đang chờ đợi con; nguyện xin Ngài mở rộng đôi mắt và tâm hồn để con có thể tìm thấy Chúa nơi anh chị em mình. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Thank you, please forgive us.

At the end of this day, stop and reread what you have lived since this morning. Thank the Lord, for the gifts that He gives you every day and of which you are no longer aware: life, His affections, His Love for you. Ask the Lord to forgive you for not knowing how to recognize that everything is grace and comes from God; ask Him to accept you in His mercy. Tomorrow will be another day, and God already see what awaits you; may He open your eyes and heart so that you may find God in your brothers and sisters. Our Father

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …