Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-01-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30/01/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Việc đền tội

Lạy Cha tốt lành, con ở đây trước mặt Cha trong ngày mới này. Xin kết nối trái tim con với Thánh Tâm của Chúa Giêsu, Con Cha. Lạy Chúa Giêsu, con đến với Chúa sáng nay, giống như người phụ nữ bị băng huyết hay như Gia-ia, trưởng hội đường, đã cầu xin Ngài chữa lành trong Tin Mừng hôm nay (Mc 5,21-43). Và con muốn xin điều gì nơi Chúa? Đâu là ước muốn sâu xa nhất con cầu mong được Ngài thực hiện, hay của một người thân yêu con? Xin Chúa Thánh Thần làm cho con trở nên bạn hữu và tông đồ của Chúa Giêsu qua đời sống cầu nguyện. Xin Ngài làm cho con tràn đầy lòng thương xót đối với thế giới. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

A petition

Good Father, here we are before you on this new day. Unite our hearts to the Heart of your Son Jesus. We come to Him this morning, like the hemorrhaging woman or like Jairus, leader of the synagogue, who ask Him for healing in today’s Gospel (Mk 5:21-43). And what do we want to ask of Him? What is the deepest desire that He can fulfill, in us or in someone dear to us? May the Holy Spirit make us his friends and apostles through prayer, may he make us full of compassion for the world. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Một buổi sáng đã trôi qua và con dành vài phút giữa ngày để quay về với Chúa và dâng cuộc sống của con cho Ngài. Con cầu nguyện cùng toàn bộ Mạng lưới Cầu nguyện của ĐGH cho ý chỉ trong tháng này: rằng Chúa Thánh Thần sẽ giúp con nhận ra những đặc sủng đa dạng của cộng đoàn Kitô giáo. Và ĐGH Phanxicô đã nói: “Đối mặt với sự đa dạng của các đặc sủng này, trái tim chúng ta phải mở ra cho niềm vui và chúng ta phải suy nghĩ: ‘Thật đẹp thay!’”

WITH JESUS DURING THE DAY

A morning has passed and we take a few minutes in the middle of the day to turn to the Lord and offer him our life. We pray with the entire Pope’s Prayer Network for this month’s intention: that the Spirit will help us to recognize the diverse charisms of the Christian community. And Pope Francis tells us: “Faced with this multiplicity of charisms, our heart must be open to joy and we must think: ‘How beautiful.'”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Thánh ý Chúa

Lạy Chúa, con đang ở đây vào buổi tối của ngày hôm nay. Dưới ánh mắt của Chúa, con nhìn lại tất cả những gì con đã sống, những gì đã làm con hạnh phúc, và những gì đã làm con buồn chán hay thất vọng. Con xin lưu giữ tất cả trong Trái Tim của Ngài, với sự chắc chắn rằng Chúa yêu thương con và muốn điều tốt đẹp nhất cho con. Lạy Chúa, con cám ơn Chúa, con nghĩ lại lời cầu nguyện sáng nay, cho chính mình hoặc cho người khác: nếu điều đó phù hợp với ý muốn của Chúa, xin lắng nghe con, nếu không, xin cho ý muốn của Ngài được thực hiện! Lạy Cha chúng con….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Your will

Here we are, Lord, in the evening of this day. Under your gaze, we let pass all that we have lived, what has made us happy and what has saddened or upset us. Let us deposit it all in His Heart, with the certainty that the Lord loves us and want the best for us. Thank you, Lord. we think again of the request we made in prayer this morning, for ourself or for someone else: if it is in accordance with your will, hear us, Lord, otherwise, your will be done! Our Father

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …