Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm C

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN NĂM C

 Lc 17,11-19

11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê.12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa13 và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi! “14 Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch.15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.16 Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri.17 Đức Giê-su mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? “.19 Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”

  1. Bài Phúc âm này có thể chia làm hai phần : Lc 17,12-14 và 17,15-19. Bạn có thấy cách trình bày hai phần này có gì giống nhau không?
  2. Đọc Lc 17,12-13. Bạn nghĩ gì về cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu với mười người phong? Ai đi gặp ai? Tại sao mười người phong lại đứng đàng xa? Họ xin ơn gì? Đâu là nỗi khổ của họ? Đọc Lêvi 13,45-46.
  3. Đọc Lc 17,14. Tại sao Đức Giêsu lại bảo họ đi trình diện với các tư tế? Đâu là nhiệm vụ của các tư tế khi gặp người phong? Đọc Lêvi 14,1-32.
  4. Đọc Lc 17,13-14. Nhờ đâu mười người phong được sạch? Được sạch nghĩa là gì?
  5. Bạn nghĩ gì về cách chữa bệnh của Thầy Giêsu trong trường hợp này? Có gì đặc biệt không? Điều gì thúc đẩy Thầy chữa cho họ?
  6. Đọc Lc 17,15-16. Cho thấy nét khác biệt giữa người phong Samari với chín người kia, sau khi anh thấy mình được sạch? Anh này đã gặp tư tế chưa? Tại sao anh trở lại gặp Thầy Giêsu?
  7. Đọc Lc 17,15-16. Tôn vinh Thiên Chúa và tạ ơn Thầy Giêsu: hai điều này có ngược nhau không? Ai đã chữa cho người phong?
  8. Khi trở lại gặp Đức Giêsu, người phong xứ Samari được những gì mà chín người kia không được?
  9. Đọc Lc 17, 17-18. Theo bạn, khi hỏi ba câu hỏi này, tâm trạng của Đức Giêsu như thế nào? Đức Giêsu gọi anh là người ngoại bang? Vậy anh có được lên Đền thờ gặp tư tế không?
  10. Lòng biết ơn đối với Thiên Chúa có cần không? Đọc thêm Lc 7,36-50.

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra tương tự

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG NĂM A Mt 3,1-12 1. Lời …

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM A Mt 24,37-44 1. Trong …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *