Mến Yêu Hằng Ngày, 06-05-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

NÓI VỚI LÒNG TIN TƯỞNG

Thứ 7, 06-05-2023

(Ga 14, 7-14)

“Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.” Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” Đức Giê-su trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: ‘ Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha’? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.”

SUY NIỆM

 “Các lời Thầy nói với anh em Thầy không tự mình nói ra” (Ga 14,10)

Những lời này của Đức Giê-su một lần nữa tỏ lộ sự gắn bó thiết thân giữa Người và Chúa Cha. Đức Giê-su và Chúa Cha là một và những gì Người nói đều phát xuất từ Chúa Cha. Thánh Gio-an dùng lối nói này để tô đậm thêm sự hiệp nhất trọn hảo ấy.

Mặc dù chúng ta có thể nói khá nhiều điều về sự hiệp nhất giữa Chúa Cha và Chúa Con, nhưng cũng thật quan trọng để nhắc nhở chính chúng ta rằng những lời của Đức Giê-su cũng nên là những lời của chính chúng ta. Thật tuyệt vời dường bao nếu những lời chúng ta nói không tự chúng ta nói ra nhưng chính Chúa Cha nói ngang qua chúng ta. Điều này cũng nên là mục đích liên lỉ của chính chúng ta trong cuộc sống hàng ngày.

Nếu chúng ta chỉ nói với người khác dựa vào sức riêng, sự khôn ngoan và hiểu biết của mình, thì chúng ta phải khiêm tốn thừa nhận rằng những lời nói ấy sẽ không thực sự mang lại sức mạnh. Chúng ta dễ dàng cho rằng quan điểm của mình là đúng và người khác cần phải nghe theo chúng ta.

Ngược lại, nếu chúng ta có thể nói những lời xuất phát từ Chúa Cha, những lời từ trái tim của Người, thì chúng ta sẽ bắt đầu nhận ra những lời này tạo nên sự biến đổi lớn trong cuộc sống người khác. Lời nói thực sự rất quan trọng, do đó ta cần phải thận trọng trong lời nói và cách nói của mình.

Để Chúa Cha nói ngang qua chúng ta có thể làm cho những lời của chúng ta có sức thuyết phục và sức mạnh mới. Lời nói ấy sẽ trở thành lời Chúa nói với người khác và qua những lời đó chính Chúa sẽ biến đổi cuộc đời họ.

Bạn được mời gọi để phản tỉnh về những gì mình nói trong cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn gặp trở ngại không biết nói gì hoặc nói như thế nào, bạn cần một lời cầu nguyện tốt lành là xin cho bạn được ơn chỉ nói những điều Chúa Cha muốn, không hơn không kém. Hãy xin ơn đó và tin tưởng Chúa có rất nhiều điều muốn nói ngang qua bạn.

Lạy Chúa, xin cho con biết nói Lời của Ngài. Xin giúp con luôn biết tin tưởng và hướng lòng con về Chúa để rồi chỉ có Chúa là nguồn chân lý và thiện hảo của con. Con ước mong rằng sự thật và sự tốt lành ấy cũng được lan tỏa ngang qua con. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa.  

_____

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/lent-and-easter-reflections/11-fourth-week-of-easter/ 

Speaking With Confidence

Saturday of the Fourth Week of Easter

“The words that I speak to you I do not speak on my own.”  John 14:10

These words from Jesus, once again, reveal the intimate unity He has with His Father.  He and the Father are one and what He says also comes from the Father.  John’s Gospel is filled with this language as a way of highlighting their perfect unity.

Though there is much we could say about the unity of the Father and the Son, it’s important to remind ourselves that these words spoken by Jesus should also ideally be words we speak.  How wonderful it is to be able to say that WE also do not speak on our own but that the Father speaks through us.  This should be our constant goal.

If we speak words to others on our own, relying upon our own wisdom and insights, then we must also humbly admit that our words will not be that powerful.  This is hard to admit but is true.  We can easily fall into the trap of thinking our opinions are right and that others need to listen to us.

If, on the other hand, we are able to speak words that have the backing of the Father, words that are spoken from His heart, then we will begin to see that those words make a true difference in the lives of others.  Words matter and we should always be very careful as to what we say and how we say it.

Allowing the Father to speak in and through us suddenly gives our words new conviction and power.  They become words that God speaks to others and words that enable God to make a difference in their lives.

Reflect, today, upon your daily speech.  If you struggle with not knowing what to say, or how to say it at times, then a good prayer to pray is for the grace to speak only that which the Father gives you to speak; nothing more and nothing less.  Pray that prayer and be confident that God has a lot to say through you.

Lord, give me Your words to speak.  Help me to always turn to You in my heart in confidence so that You are the source of all truth and goodness.  May that truth and goodness come forth from me each and every day.  Jesus, I trust in You.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Phục vụ Thiên …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Kho báu đích …