Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-01-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/01/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Được thanh tẩy

Lạy Cha, con biết rằng Ngài luôn ở bên con. Con đang ở đây trong ngày mới và trong sự thân mật sâu sắc với Ngài. Con biết Cha có thể thanh tẩy tâm hồn con như Cha đã thanh tẩy người cùi trong bài Tin Mừng (Mc 1, 40- 45). “Sự ích kỷ và kiêu ngạo là những căn bệnh mà trái tim chúng ta cần phải thanh lọc chính mình”. Trong suốt ngày hôm nay, xin Cha thanh tẩy con khỏi ước muốn sở hữu mọi thứ, hiểu biết mọi thứ và cảm thấy tốt hơn những người khác. Con cầu xin Ngài nâng tâm hồn con đến gần với Thánh Tâm Chúa Giêsu, Con của Ngài, Đấng hiến thân vì con và đã đến với con trong Bí tích Thánh Thể. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

To be purified

Father, I know that you are always with me. Here I am on this new day, in my deepest intimacy with you. I know that you can cleanse my heart, just as you cleansed the leper in the Gospel (Mk 1:40-45). “Selfishness and pride are diseases of the heart from which we must purify ourselves.” Throughout the day, ask the Lord to purify you from your desire to possess everything, to know everything, and to feel better than others. Ask the Lord to draw your heart closer to the Heart of his Son Jesus, who offers himself for you and comes to you in the Eucharist. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Phong cách cầu nguyện

ĐTC Phanxicô đã mời gọi con xem xét phong cách cầu nguyện của mình. “Rất đơn giản: một người phong cùi đến gặp Chúa Giê-su, nhìn Người và nói: ‘Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch’ (Mc 1, 40-45). Nếu Ngài muốn, Ngài có thể, nếu Ngài không muốn chữa cho tôi, đó là vì Ngài không muốn. Người phong cùi nói rõ ràng mọi chuyện, nhưng anh ta có niềm tin, và lời cầu nguyện chân chính được sinh ra từ niềm tin đó.” Con đã cầu nguyện như thế nào? Khi con cần một điều gì đó, con đã cầu xin như thế nào? Liệu đó là với đức tin thực sự hay chỉ cầu xin như một con vẹt?

WITH JESUS DURING THE DAY

Your style of prayer

Pope Francis invites us to consider our style of prayer. “It was very simple: a leper came to Jesus, looked at him and said, “If you want to, you can make me clean” (Mk 1:40-45). If you want to, you can; if you do not cure me, it is because you do not want to. He made things clear, but he had faith, and true prayer is born of that faith. How do you pray? When you need something, how do you ask for it? Do you ask for it in true faith, or do you ask for it like a parrot?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Kết thúc một ngày

Vào cuối ngày, con dành một chút thời gian để trò chuyện với Chúa trong thinh lặng. Chúa đang chiếm vị trí cao nhất trong trái tim con và Ngài đang chiếu sáng nó bằng sự thanh khiết của Ngài. Con cảm tạ Cha với lòng biết ơn, vì bất cứ điều gì con đã cầu xin Cha bằng đức tin, Ngài đều đáp ứng theo cách của Ngài. Con cầu xin ơn tha thứ vì những điều con đã giữ lại từ Ngài. Lạy Cha, xin mở rộng trái tim con để mỗi ngày con đều cộng tác với ý chỉ của Giáo Hội, cùng các đặc sủng khác nhau để làm phong phú thêm cộng đoàn Kitô giáo. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Ending the day

At the end of the day, take a moment to talk with the Lord in silence. The Lord occupies the greatest place in our hearts and illuminates it with his purity. Thank the Lord in gratitude because whatever we ask of Him in faith, he fulfills it in his way. Ask for forgiveness for the things that you hold back from the Lord. Ask the Lord to open your heart to offer each day for the intentions of the Church, and the various charisms that enrich your Christian community. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …