Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-03-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/03/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Ánh sáng của thế giới

Tạ ơn Chúa vì ngày mới đang bắt đầu, và vì tất cả những điều kỳ diệu xung quanh con.

Hôm nay Chúa nói: “Tôi là ánh sáng thế gian” (Ga 8,12-20), Chúa mời gọi con thực hiện cử chỉ đơn giản nhưng sâu sắc là mang ánh sáng đến cho người khác. Con có phải là người mang ánh sáng, con có tỏa sáng cho người khác không?

Con cầu xin Chúa Giêsu, là người thầy vĩ đại, giúp con trong sứ mạng này. Con lắng nghe những lời của ĐTC: “Lạy Chúa, xin làm cho chúng con trở thành những chứng nhân xứng đáng cho Tin Mừng và tình yêu của Chúa”, xin cho chúng con trở thành những người mang ánh sáng có khả năng hiến mạng sống mình cho Tin Mừng. Xin Thiên Chúa sự sống ban cho chúng ta ân sủng để trở thành chứng nhân sự sống cho người khác”.

Buổi sáng hôm nay, con dâng Chúa ngày mới của con cho các vị tử đạo trong cuộc sống thường nhật, những người đang hy sinh mạng sống của họ mỗi ngày. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Light of the world

Thank God for the day that is beginning and for all the wonders that surround you.

Jn 8:12-20. “I am the light of the world” says the Lord today, inviting us to the simple but profound gesture of bringing light to others. Are you a bearer of light, do you radiate in others?

Ask Jesus, the great teacher, to help you in this mission. Listen to the words of the Holy Father: “O Lord, make us worthy witnesses of the Gospel and of your love”, may we be bearers of light capable of giving our lives for the Gospel. May the God of life give us the grace to be witnesses of life for others”.

This morning, offer the Lord your day for the martyrs of ordinary life who give their lives every day…. Good Father, I know that you are with me….

∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Soi chiếu cho tha nhân

Con dành một chút thời gian để nghỉ ngơi chiều nay. Chúa là ánh sáng thế gian. Ngài mời gọi con trở thành ánh sáng cho những người yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, hiến thân cho người khác bằng tình yêu. Con có cầu nguyện theo ý chỉ tháng này không? Hãy nhớ rằng “Cầu nguyện là nguồn ánh sáng và sức mạnh duy nhất” như ĐTC Phanxicô nói với con.

Chiều nay, con dành một chút thời gian để nghĩ đến những người đã soi sáng thế giới bằng lòng quảng đại vị tha, tận tâm phục vụ và giúp đỡ người khác. Con dành thời gian còn lại trong ngày cho họ.

Con cầu nguyện theo ý chỉ hàng tháng của ĐTC… cho những người tìm cách giúp đỡ anh chị em mình và hết lòng yêu mến Thiên Chúa.

WITH JESUS DURING THE DAY

Enlightening others

Take a moment to pause this afternoon. The Lord is light of the world. He invites us to be that light for the weakest and most vunerable in society, giving ourselves to others with love. Do you pray for this month’s intention? Remember that “Prayer is the only source of light and strength” as Pope Francis tells us.

This afternoon, take a moment to think of those who illuminate the world with their selfless generosity, dedicated to serving and assisting others. Offer the remainder of the day for them.

Pray the monthly prayer for the Pope’s prayer intention… who seek to help their brothers and sisters and love God without reserve.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con có là ánh sáng?

Trong sự im lặng của đêm tối đang kéo đến, con làm dịu trí lòng mình, cùng suy ngẫm về ngày mình đã sống. Con tự hỏi bản thân:

Liệu con có phải là ánh sáng cho anh chị em con không? Con có cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong nơi con sống không?

Con xác định những khoảnh khắc ánh sáng đã mở ra cho con sự sống và những khoảnh khắc đen tối đã khiến con xa cách Chúa. Con cầu nguyện với Chúa: “Xin giúp con ngày mai bước đi theo Chúa, dưới ánh sáng của ánh nhìn từ Chúa, hiến dâng cuộc đời con trong từng cử chỉ nhỏ mà con phải sống”.

Con khép lại một ngày của mình bằng cách cam kết trở thành ánh sáng cho anh chị em. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Have you been light?

In the silence of the night that begins, calm your mind and heart, and relfect on the day that you have lived. Ask yourself:

Was I a light for my brothers and sisters? Did I feel the presence of the Lord in what I lived?

Identify the moments of light that have opened you to life and those moments of darkness that have distanced you from the Lord. Pray to the Lord, “Help me tomorrow to walk in your wake, under the light of your gaze, giving my life in every small gesture that I have to live”.

Close your day by committing yourself to be a light for others. Our Father.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …