Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-01-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/01/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Đáp lại lời mời gọi
“Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ.” (Mc 3,13-19). Liệu con có sẵn lòng để đáp lại lời mời gọi của Chúa không? Con cầu nguyện với Chúa Giêsu và dâng lên Ngài ngày mới hôm nay với những niềm vui và nỗi buồn trong ngày. Con mở mắt và mở rộng lòng mình để có thể hiểu được ý muốn của Cha và đi theo Ngài không do dự. Nguyện xin Chúa Thánh Thần đổi mới thân xác cũng như tâm hồn con, hầu con được sẵn sàng và hiện diện trong sứ mạng của Ngài. Nguyện Chúa giúp con nhận ra ân sủng của Ngài, và biết sử dụng nó để phục vụ cộng đồng. Lạy Cha chúng con….

WITH JESUS IN THE MORNING

Responding to the call 
“Jesus went up on the mountain and called to him those he wanted, and they came to him. They camet to him, and he appointed twelve of them to be with him and to be sent out to proclaim the Good News with power to cast out demons.” (Mk 3:13-19) Are you willing to respond to the Lord’s call? Pray to the Lord Jesus, and offer Him this new day with its joys and sorrows. Open your eyes and your heart that you may understand His will and follow Him unreservedly. May the Spirit renew your body and heart and make you ready and available for His mission. ask for the help me to recognize your charism and to be able to put it at the service of your community. Our Father.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Một Giáo Hội đa dạng 
Giữa ngày hôm nay, con tâm sự cùng Chúa, để một lần nữa hiệp thông với toàn thể Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Thánh Cha, và con cầu xin ơn đa dạng trong Giáo hội. Con tạ ơn Chúa vì đã trao phó cho con một Giáo hội đẹp đẽ và sinh động. “Chúa Thánh Thần tạo ra sự đa dạng và hiệp nhất, và do đó hình thành nên một dân tộc mới, đa dạng và hiệp nhất” (ĐTC Phanxicô). Con xin phó thác nơi Chúa, với sự trợ lực của Mẹ Maria, cho con biết chào đón anh chị em dù cho họ có khác biệt. Kính mừng Maria…

WITH JESUS DURING THE DAY

A Diverse Church 
In the midst of this day, we pray to the Lord, to once again place ourselves in communion with the entire Pope’s Worldwide Prayer Network and we pray for the gift of diversity within the Church. Let us thank the Lord, for entrusting to us a beautiful and diverse Church. “The Spirit creates diversity and unity, and thus fashions a new, diverse and united people” (Pope Francis). Let us entrust ourselves to the Lord, with the help of Mary, our Mother, the ability to welcome people in spite of our differences. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Dưới hơi thở của Chúa Thánh Thần 
Màn đêm buông xuống đi cùng lời nhắc nhở để con suy ngẫm lại ngày hôm nay, và quay về bên Chúa. Con đã để cho hơi thở của Chúa Thánh Thần chạm đến con trong ngày hôm nay chưa? Những hành động của con có mang đến điều thiện lành không? Con có lắng nghe tiếng gọi để phục vụ và tạo ra sự khác biệt, hay con bị những việc tầm thường làm sao nhãng? Đôi khi, thật khó khăn để con phân định đâu là điều mình muốn trong một số hoàn cảnh nhất định. Con nguyện xin Chúa thương xót và tha thứ cho những yếu đuối nơi con. Xin Ngài ban ân sủng để con biết trung thành trong mọi tình huống và trên hết là yêu mến Chúa. Với niềm tin và lòng cậy trông, xin Ngài tiếp thêm năng lượng đang khi con chìm vào giấc ngủ, để con sẵn sàng gặp Ngài vào ngày mai. Sáng danh….

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the breath of the Spirit 
As the sun sets on this day review my day and turn to the Lord. Have you allowed yourself to be touched by the breath of the Holy Spirit? Have you done good or evil today? Have you responded to your call or have allowed yourself to be distracted by trivial matters? Sometimes you might find it difficult to discern your will in certain situations. Ask the Lord to have mercy on you and forgive your weaknesses. Ask him for the grace to be faithful to you in every situation and, above all, to love Him. With faith and trust, pray that as you go to bed and go to sleep He may recharge you to be ready to encounter him tomorrow. Glory be

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Con có …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Trở nên …